Регион Пловдив

Проектът на Община Пловдив „Всички заедно – за по-добро образование и здраве“, изпълняван в рамките на Програма ЗОВ, работи за социалното включване на маргинализирани слоеве от ромското население, живеещи в пловдивския квартал Столипиново, а също в съседния град Куклен.

Ромите в Община Пловдив  като цяло  живеят капсулирано в обособени етнически квартали, един от които е Столипиново, най-големия ромски квартал в Европа.  Кварталът е част от район „Източен“, чието население по официални данни е 62 000 души. През последните десетилетия Столипиново постепенно се превръща в маргинализиран район с много проблеми - слабо познаване на официалния български език, неграмотност, ранно отпадане от училище, висока  безработица, злоупотреба с алкохол и наркотици, ХИВ и СПИН. По данни на местната Служба по заетостта общият брой на регистрирани безработни в квартала е 2754, от които трайно безработни са почти половината.

Интеграция на ромите в кв. Столипиново е допълнително усложнена от неадекватната и остаряла инфраструктура в района. Основните училища в квартала „Найден Геров“ и „Кирил Нектариев“ нямат физкултурен салон и в студените зимни месеци занятията по физическо възпитание се провеждат в класните стаи. Няма закрита зала за организиране на занимания с родители и деца, както и за срещи на общността. Дворът на детска градина „Лилия“, която е разположена в самия център на ромския квартал, често става обект на кражби и вандалски прояви.

Здравната инфраструктура в Столипиново също е остаряла и капацитетът й не отговаря на нарасналия брой на населението през последните десетилетия. Голяма част от медицинските кабинети в местния Диагностичен-консултативен център „Изток“ са в лошо състояние и с остаряла медицинска апаратура.    

В Куклен, където проектът също работи, живеят 6020 роми, което е  почти 10% от населението. За разлика от Пловдив, обаче, ромската общност в Куклен не е в изолиран етнически район, а разпръсната сред местното българско население. Въпреки това и там има потребност от превенция на ранното отпадане от училище и здравни консултации.

Проектът предвижда комплекс от „твърди“ и „меки“ мерки основно в областта на образованието, а чрез средствата на изкуството, спорта и културата – в овластяването на ромската общност.

В областта на здравеопазването работим за по-добър достъп и качество на първичната здравна помощ, предлагана на ромските деца, бременните жени и младите ромски семейства. Планираме да построим нова сграда към ДКЦ „Изток“ в кв. Столипиново с кабинети на общопрактикуващ лекар, гинеколог и педиатър. Там ще работи и здравен медиатор.  Предвижда се увеличаване на броя на консултациите в Столипиново: 1320 консултации при общопрактикуващ лекар; 1320 консултации при АГ-специалист и 1320 педиатрични консултации, включително ваксинации. За Куклен предвиждаме 1320 консултации при общопрактикуващ лекар. В резултат на работата ни очакваме ромите да осъзнаят своите права за здравни грижи. Залагаме също така на активното участие на ромските медиатори за организирането на кампаниите за здравна профилактика и семейно планиране. Планирали сме 20 здравни кампании, които да обхванат 1500 души в Столипиново и Куклен.

В областта на образованието работим за подобряване на достъпа на ромските деца до предучилищно и основно образование, както и за намаляване на процента на отпадащите ученици, подобряване качеството на преподаване и мотивиране на родителите да изпращат своите деца на училище и детска градина. В началото на работата ни през ноември 2016 учениците на възраст 7-13 години в целия район „Източен“ са 5506, като 4900 от тях са записани в училище. Броят на отпадналите ученици за целия район „Източен“ за учебната 2014/2015 г. е 94. За да се намали броят на отпадналите и застрашените от отпадане ученици, проектът предвижда на първо място усилена езикова интеграция на ромските деца чрез допълнително изучаване на български език, посещение на представления и културни събития, извънкласни занимания по изкуства и спорт.

С проекта по Програма ЗОВ се насочваме конкретно към:

 •  430 ученици от училище „Найден Геров“, Пловдив, включително 114 деца в подготвителни класове – 100 % от ромска общност;
 •  560 ученици от училище „Кирил Нектариев“, Пловдив, сред които 144 деца в подготвителни класове – 100 % от ромска общност;
 • 107 деца от детска градина „Лилия“ (на възраст 3 до 6 години) – 100% от ромска общност. По официални данни 5 % от децата в градината не посещават редовно учебните занятия;
 • 80 ромски деца от Куклен между 6 и 10 години.
   

Залагаме и на активно включване на родителите във възпитателния процес на децата от началното и предучилищно образование. Предвиждаме създаването на клуб „Активен родител“ в кв. Столипиново и организиране на месечни срещи с родители в град Куклен, като очакваме да се включат поне 500 родители от ромски произход.

Ромската общност ще бъде насърчена също така да изяви своята идентичност чрез честване на традиции и празници, организиране на спортни събития, както и чрез улесняване на достъпа до културни събития като театър, опера, концерти.

Целевата група, с която основно работим, са 1177 деца на възраст от 3 до 10 години, млади жени, бременни жени, млади семейства, ромски медиатори, лекари, педагогически персонал (учители, възпитатели).

Общата стойност на проекта е 1 077 495 лева, като швейцарската помощ е 85 процента (467 432 швейцарски франка). Община Пловдив осигурява съфинансиране по проекта в размер на 43 633 лева, което представлява 10% от общата сума за  инфраструктурни дейности.

„Всички заедно – за по-добро образование и здраве“ се изпълнява в периода от октомври 2016 до края на април 2019 от Община Пловдив в партньорство с Фондация „Инди Рома 1997“, Общинска фондация „Пловдив 2019“, началните училища „Найден Геров“ и „Кирил Нектариев“, Детска градина „Лилия“, Диагностичен-консултативен център „Изток“, Националната мрежа на здравните медиатори.

 

 

Свалете информация за работата по Програма ЗОВ в Пловдив
Виж повече

КАКВО ПРАВИМ В ПЛОВДИВ

ОБРАЗОВАНИЕ

 • Подобряване на образователната среда чрез закупуване на учебни материали, образователни игри, интерактивни дъски и др., с които да се подпомогне образователния процес.
 • Подобряване на образователния статус на ромите: по-добро познаване на български език и българската образователна система, по-нисък процент на ученици, които отпадат от училище, и др.
 • Най-малко 100 ученици годишно, записани за допълнителни часове по български език.
 • Построяване на многофункционална сграда, в която ще се помещава Образователен център Столипиново с три учебни помещения, едното от които ще се използва за спортни дейности;
 • Изграждане на две детски площадки в детска градина „Лилия“ в кв. Столипиново; модернизиране на дворното пространство на градината, обезопасяването й чрез видеонаблюдение;
 • Ангажирането на поне седем преподаватели, подготвени за работа в мултикултурна среда;
 • Създаване на библиотека към Образователния център в квартал Столипиново, Пловдив, и организиране на публични четения с участието на родители и деца от началните училища „Кирил Нектариев“ и „Найден Геров“, разположени на територията на квартал Столипиново.
 • Интеграция на ромски деца от Пловдив и Куклен чрез посещение на културни събития и участие в творчески занимания: организиране на посещения на културни събития като опера, театър, музикални фестивали и концерти, което ще подпомогне усвояването на официалния български език, както и ще създаде предпоставки за по-успешна културна интеграция на децата от етническите малцинства; Ще бъдат обхванати 1040 деца и родители, които ще посетят 9 общоградски спортни състезания, 9 изложби и 22 месечни драматизации.
 • Създаване на клуб „Активен родител“ с цел да се повиши заинтересоваността на родителите от учебния процес. Най-малко 430 родители участващи в клуб „Активен родител“ в кв. Столипиново;
 • Най-малко 80 родители участващи в месечните срещи с образователни медиатори в Куклен;
 • Активна роля на тримата образователни медиатори, наети по проекта, за създаването на връзка между ромските родители и училищата, както и за намаляване на процента на отпадналите ученици.
 • Обучение на учители и медиатори в Пловдив и Куклен за работа в мултикултурна среда;
 • Допълнително обучение по български език в Пловдив и Куклен за най-малко 100 деца с майчин език различен от българския.

 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 • Изграждане на разширение на Диагностичен-консултативен център „Изток“ в кв. Столипиново с пет нови медицински кабинета (четири за лекари и един за здравни медиатори)
 • Наемане на медицински специалисти и здравни медиатори за работа с целевата група в кв. Столипиново, гр. Пловдив и град Куклен;
 • Обучение на здравните медиатори за работа с представителите на целевата група. Трима новонаети здравни медиатори ще са свързващо звено между медицинските центрове и ромската общност и улесняват достъпа на ромите до здравни грижи.
 • Организиране на медицински прегледи и здравни консултации в областта на общата медицина, детското и майчино здраве и акушерството и гинекологията, в т.ч. и на безплатни прегледи за здравнонеосигурени лица;
 • До 3 960 медицински прегледи, скрийнинг и консултации са предоставени от 4 лекари от ДКЦ Изток за 2 години на населението на кв. Столипиново
 • 1 320 консултации, проведени от двама общопрактикуващи лекари в Куклен за две години, включително и за жители на града без здравни осигуровки.
 • Организиране на 20 здравни кампании в Столипиново и Куклен, в които да бъдат обхванати поне 1500 души.
 • Повишаване на информираността за здравни програми и превенция на заболявания – редовни имунизации, предотвратяване на социално значими болести, семейно планиране и др.

 

ОВЛАСТЯВАНЕ

 • Интеграция на ромски деца от Пловдив и Куклен чрез участие в различни извънкласни форми с творческа насоченост в областта на изкуствата и музиката.
 • Провеждане на поне две изложби в Пловдив и две в Куклен с участието на ромски деца с цел представяне на техните произведения, създадени по време на извънкласните занимания по изкуства. Изложбите ще имат характер на празнични събития, които от една страна ще привлекат местната ромска общност, а от друга страна ще я представят и навън, сред обществото.  Очакваме активното участие  на 800 деца и техните родители от Столипиново, както и 240 деца и родители от Куклен в публични културни събития и училищни състезания.
 • Организиране на най-малко осем спортни и осем ученически (академични) състезания и викторини за ученици в началните класове. Чрез редовните спортни и ученически състезания ще се акцентира на забавния характер на образователния процес. Тези училищни събития ще са част от извънкласните занимания, с които се цели ромските деца да бъдат задържани по-дълго в училище, за да могат да подобрят своите познания по български език и да се социализират по-успешно чрез образование.
 • Картографиране на ромските общности в Пловдив и Куклен: ще бъдат събрани актуални данни за социалния, здравния и образователния статус на ромската общност в Община Пловдив.

Виж повече

Образование

Клуб „Активен родител“ в „Столипиново“ и Куклен

2017-10-01

От юли 2017 година в ромския квартал „Столипиново“ в Пловдив действа Клуб „Активен родител“, създаден в рамките на проекта на Община Пловдив по Програма ЗОВ (Здраве и образование за всички). Клубът има ежемесечни занимания с деца и с родители.  Подобен клуб бе създаден и в Куклен от Фондация  Инди Рома.

„Столипиново“ е най-големият ромски квартал в Европа, с множество натрупани през годините проблеми. И в двата основни аспекта на работата си – образование и здраве, Програма ЗОВ разчита на осъзнатостта и активността на родителите.

При учредителната среща на Клуба родителите споделиха, че един от главните проблеми, с които се сблъскват както самите те, така и техните деца, е слабото владеене на български език. Затова и част от дейностите в клуб „Активен родител“ ще бъдат насочени към езиковата интеграция на родителите чрез посещения на културни и спортни събития извън квартала, участие в публични четения, организирани за родители и деца, съдействие за онези родители, които биха желали да продължат своето образование. 200 родители са обхванати от началото на програмата досега в Пловдив и Куклен. 200 деца са обхванати от посещения на медиатори и в извънкласни занимания в детската градина "Лилия" и в двете начални училища "Кирил Нектариев" и "Найден Геров".

Двама образователни медиатори работят в Столипиново – те познават добре проблемите на ромските семейства и са добре приети в общността. Зинаида Карагьозова работи с ромски родители, за да ги убеди да записват своите деца на детска градина още в началните групи. Друг важен момент от дейността й е превенцията на отпадането на децата от училище, по което тя работи ежедневно. Вторият образователен медиатор в Столипиново Рамис Шариф бе назначен през месец септември 2017 и започна работа главно с учениците от началиня курс.

Златка Йорданова вече работи в Куклен с местните ромски деца, за да помогне за тяхната интеграция  в образователната система.

Виж повече

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев посети „Столипиново“

2017-09-30

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев бе в началото на септември в района на Програма ЗОВ в Пловдив. Придружаван от заместник-министър Деница Сачева, началника на РУО-Пловдив Иванка Киркова, областния управител Здравко Димитров и експерти от други институции, както и експерти по проекта на ЗОВ, той посети СОУ "Найден Геров" и детска градина "Лилия" в ромския квартал „Столипиново“, където конкретно работи проектът на Община Пловдив в рамките на Програма ЗОВ.

В рамките на посещението министърът се присъедини към мобилната група за обхващане на децата в образователната система в "Столипиново", която се срещна с няколко семейства в опит да убеди родителите, че децата им трябва да ходят на училище. Така той даде пример и кураж на социални работници, учители и експерти, които в рамките на национална кампания работят за привличането и задържането на децата в училище.

По данни на МОН само в Област Пловдив 13 500 деца на училищна възраст не ходят на училище. Това е голям проблем конкретно за „Столипиново“ и същевременно предизвикателство за местния екип по ЗОВ (Здраве и образование за всички). По този проблем в „Столипиново“ от началото на юли работи един образователен медиатор, назначен по ЗОВ а от септември ще има и втори такъв. Такива медиатори работят и в другите пет райони на Програмата и вече се доказва резултатността на ангажиментите им. Те са близки до уязвимите общности, познават проблемите им и бързо намират общ език с тях. Медиаторите могат да бъдат важен член на мобилните екипи, сформирани в страната в опит а върнат в училище отпадналите от образованието, чийто общ брой е около 200 хиляди души. В Пловдив са сформирани 6 екипа, които трябва да обиколят 4615 адреса, за да говорят със семействата на децата и младежите, които не посещават училище.

„Професията образователен медиатор ще бъде включена в класификатора на професиите“, съобщи в Пловдив министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Според ЗОВ това е важно решение, което ще даде възможност на образователните медиатори да работят ефективно, да се стигне до устойчиви резултати – максимално обхващане на деца от ромската общност и от другите уязвими групи в училище.

Виж повече

Учители с умения да работят с деца от уязвимите групи

2017-09-30

Двадесет и един учители от ДГ "Лилия", НУ "К. Нектариев" и СУ "Н. Геров", които са партньори по Програма ЗОВ в Пловдив, преминаха през септември през специално обучение за работа с деца от ромската общност и уязвимите групи. В обучението бе включен и образователният медиатор, назначен по ЗОВ в кв. „Столипиново“, който работи тясно с уязвимите групи и учителите.

Водещи на семинара бяха специалисти от Фондация „Пловдив 2019“, както и представители на Сдружение „Равновесие“ и „ Детска архитектурна работилница“, всички с опит в резултатна работа с деца от мултикултурна среда.

Представени бяха добри практики от работата на Фондация „Пловдив 2019“ с млади хора от ромските квартали на Пловдив, обсъждани бяха успешни световни модели за работа в мултикултурна среда, които могат да бъдат приложени и в България. Успешен модел за интеграция според обучителите от Фондацията е въвличането на децата и младежите от кв. „Столипиново“ в различни сценични изяви като участие в концерти, фестивали и театрални представления, което те смятат да приложат на практика в квартала. Обучаваните учители имаха възможност сами да представят добри практики от своята ежедневна работа с деца от ромския етнос.

Двудневният семинар имаше и практическа част, в която бяха представени игрови модели, с които се развива критичното мислене и взаимодействие със средата.

Виж повече

Започва изграждането на Образователен център и нова сграда на ДКЦ в „Столипиново“

2017-09-30

Вече са избрани изпълнителите на изграждането на Образователния център и на нова сграда към Диагностично-консултативния център „Изток“ в „Столипиново“. Кварталът, чието население бързо расте, има голяма нужда от образователна и здравна инфраструктура.

Образователният център ще представлява многофункционална сграда с три учебни помещения, едното от които ще се използва за спортни дейности. Сградата дава възможност за организирането на извънкласни занимания, общи изяви на родители и деца, както и за срещи на общността. Към Центъра ще бъде създадена библиотека и ще бъдат организирани публични четения с участието на родители и деца от кварталните начални училища „Кирил Нектариев“ и „Найден Геров“.

В новата сграда на ДКЦ „Изток“ ще бъдат разположени кабинети на общопрактикуващ лекар, гинеколог и педиатър. Там ще се помещава и здравният медиатор, който вече работи по ЗОВ.  Предвижда се увеличаване на броя на медицинските консултации в Столипиново: консултации при общопрактикуващ лекар и АГ-специалист, както и педиатрични консултации, включително ваксинации.

Виж повече

Наваксващи часове в района на ЗОВ в Пловдив

2018-06-30

През периода януари – юни 2018 година в Куклен бяха организирани планираните наваксващи часове по български език и други основни предпреми. 29 нови деца бяха записани в образователни институции в Пловдив, а 97 бяха активно ангажирани в следучилищни занимания по български език.

За да предизвикат детското внимание, учителите по ЗОВ използваха различни учебни методики – дидактични игри, състезания, викторини, скечове и дори цели представления – „Дядовата ръкавичка“, „Вълкът и седемте козлета“ и др.

Образователните медиатори извършиха огромна работа за организирането на посещения на  общо 390 деца на културни събития и постановки: транспорта, придвижването, посещението. По думите им, благодарение на Програма ЗОВ децата за първи път посещават културни събития. Впечатлени от тези първи срещи с изкуството, те не спират да разказват за тях на свои другарчета и сред общността.

312 родители участваха в срещи и събития, а 475 деца присъстваха на занимания за наваксване на знанията, по изкуства и спорт. 454 деца и родители се включиха в културни събития (концерти и театрални представления), а 188 участваха в спортни празници. В рамките на открити уроци в присъствието на родителите, образователната медиаторка Зинаида Карагьозова работи активно с тях, за да участват в образователните занимания на децата си.

Виж повече

Пловдив - Резултати ОБРАЗОВАНИЕ

2019-08-14

Деца от 3 до 6 години в детски градини, участващи в новосъздадени групи  по Програма ЗОВ - 76

Ученици от 1 до 4 клас, участващи в новосъздадени групи по Програма ЗОВ - 309

Участници в събития - тържества, театър, кино и други културни и спортни събития – 578

Деца, включени в извънкласни дейности (ученически клубове, клубове с участие на ученици и родители, летни училища, екскурзии, музеи) – 3 048

Родители, участващи в срещи и консултации във връзка с образованието на техните деца – 1 181

Бележка: Данните се отнасят за периода 2016 – 2018 г.

Виж повече
Виж повече

Здравеопазване

Здравни медиатори активно работят в Пловдив и Куклен

2017-09-30

Двама здравни медиатори, назначени с конкурс през 2017 година по Програма ЗОВ, активно работят в района ни в Пловдив – един в ромския квартал „Столипиново“ и един – в съседния град Куклен.

Те редовно организират здравни кампании по различни теми, важни за ромската общност: семейното планиране и методите за контрацепция, превенция на ранната бременност, въпросите на детското здраве, детски имунизации. Преди да започната работа, двете медиаторки преминаха обучение организирано от Националната мрежа на здравните медиатори.

През периода януари – юни 2017 здравният медиатор  направи в „Столипиново“ 41 индивидуални и осем групови консултации. Очаква се до края на 2017 да бъде построена сградата на здравния център, където ще има кабинети и за здравните медиатори.

Мариана Рангелова, здравната медиаторка в Куклен, познава добре местните специфики и има доверието на местната ромска общност. Нейните усилия за преодоляване на негативните нагласи в общността срещу имунизациите, както и за решаването на медицинските проблеми на ромите вече дават първите си резултати. През периода януари – юни 2017 здравната медиаторка в Куклен направи 55 индивидуални и 33 групови консултации. През септември 2017 Мариана организира здравна кампания в Куклен във връзка с плановите имунизации.

Виж повече

Медицински прегледи в Пловдив и Куклен

2018-06-30

През периода януари – юни 2018 здравните медиатори в кв. Столипиново (Пловдив) и съседния Куклен направиха над 1250 индивидуални консултации по семейно планиране, първична здравна помощ и детско здраве.

За същия период 370 жени имаха АГ-преглед (общо 531 от 2017, когато започна тази дейност по ЗОВ) на двете места, в които работи местният ЗОВ-проект – Столипиново и Куклен.

Здравната медиаторка Гюлезар Садък работи активна с местната общност в Столипиново заедно със здравната експертка Нина Банкова. Заедно с други местни здравни експерти двете организираха здравни кампании в Столипиново – училища, детски градини, местната служба по заетостта. В Куклен бяха организирани 6 здравни кампании през първите шест месеца на 2018.

Виж повече

Пловдив - Резултати ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

2019-08-14

Общи медицински прегледи, извършени от общопрактикуващите лекари и педиатри и скрининги – 1 349

Специализирани медицински прегледи, вкл. гинекологични прегледи – 918

Здравни консултации (вкл. здравна  медиация) – 4 196

Поставени вътрематочни спирали - 40

Бенефициенти на информационни кампании и събития, групи за здравна подкрепа на жени и младежи  - 736

Бележка: Данните се отнасят за периода 2016 – 2018 г.

Виж повече
Виж повече

Овластяване и култура

За първи път на театър

2017-06-30

В навечерието на 1 юни 2017, Международния Ден на детето, родители и деца от пловдивския квартал „Столипиново“ посетиха заедно куклено театрално представление в залата на Детска градина „Лилия“. За повечето от тях това бе първо посещение на театрална постановка.

Като цяло хората от ромската общност в квартала живеят изолирано и рядко напускат своя район и част от дейностите по проекта в Програма ЗОВ имат за цел да разчупят този сегрегиран начин на живот. Чрез посещенията на културни събития, като театрални и куклени представления, опера и концерти, организирани както в квартала, така и извън него, деца и родители от ромски произход се очаква постепенно да преодоляват ограниченията, налагани от живота в етнически капсулирана среда.

В рамките на ЗОВ в СУ "Найден Геров бе организирано празнично тържество по случай 8 април, Международния ден на ромите. Ученици от началния курс изнесоха представление пред родители, преподаватели, жители на квартала и представители на медиите. Събитието се превърна в истински празник за ромската общност в квартала.

Общо 170 деца и родителите им участваха в тези инициативи: посещението на театрален спектакъл и празнуването на Международния ден на ромите, организирани по проекта.

Виж повече

Регионален семинар на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество, посветен на ромското включване

2018-03-24

През март 2018 година Пловдив бе домакин на 4-тия Регионален семинар на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (ШАРС), посветен на  ромското включване. Семинарът бе насочен към прилагания в България институционален подход, като бе направен анализ на силните и слабите му страни от гледна точка на ефективност, устойчивост и възможности за промени.

Целите на семинара бяха:

 • Да идентифицира силните и слабите страни на работата по ромското включване на държавните институции и да изведе препоръки на ниво политики и изпълнение;
 • Да представи работата на офисите на Агенцията/посолствата по популяризация на ромското включване чрез програмите и диалога по политиките;
 • Да направи преглед на опита на петгодишния обмен на програмите на ШАРС за ромско включване.

Програма ЗОВ беше основата на дискусиите за споделянето на информация и опит по институционализацията -  работата с централните власти и местните институции. В рамките на семинара бяха организирани посещения до ЗОВ-местата в Пловдив, Куклун и Шумен, както и София. Впечатленията от тези посещения бяха споделени и дискутирани чрез метода на ролевата игра, както и чрез подхода „форум“, при който участниците от Румъния и страни от Западните Балкани, както и ромски експерти споделиха добри практики, включително и такива от пътуванията. Резултатите бяха споделени на среща с швейцарските посланици от региона.

Виж повече
Виж повече
Севджан Моллабекир

Ръководител на екипа

"Проектът ни е насочен изцяло към подобряване на здравните услуги за ромското население и в частност за тези, които нямат здравни осигуровки, младите майки и семейства. Другата насока е да се привлекат децата към културни дейности, като например посещения на опера и балет. Предвидени са образователни дейности, извънкласни занимания, в част от които активно участие ще вземат и родителите".

 

Главен експерт в отдел „Развитие и международно сътрудничество“ на Община Пловдив. Била е ръководител на проекти по оперативни и други международни програми в сътрудничество с Университет Вивес-Белгия, Университета във Вагенинген – Холандия, FORUM Berufsbildung – Германия, Eurasanté - Франция. Има дългогодишен опит в разработване и изпълнение на проекти в сферата на социалните услуги и здравеопазването. По професия е инженер и е работила на мениджърски позиции и извън сферата на публичната администрация.

Зоя Петрушева

Координатор и ПР на проекта

Старши експерт в отдел „Развитие и международно сътрудничество“ на Община Пловдив. Доктор по история от СУ „Св. Климент Охридски“. Завършила e социология и антропология в Университета Concordia – Монреал, Канада.

Има опит като преподавател в системата на средното образование.

Работила е по разработването и изпълнението на редица европейски, национални и международни проекти с участието на Община Пловдив.

Елена Георгиева Караманова-Захариева

Юрист по проекта

Главен юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ на Община Пловдив, където разработва тръжна документация и отговаря за правилното провеждане на процедурите по Закона за обществени поръчки. Има опит като юрист в частния сектор. Завършила е право в ПУ „Паисий Хилендарски“ през 2009 г.

Стефка Симеонова

Експерт образователни дейности

Главен експерт „Образование и култура” в район „Източен“ на Община Пловдив. Завършила е СУ „Св. Климент Охридски“, специалност Предучилищна педагогика. Специализирала е в областта на „Теория и методика на педагогическото изследване“ и „Организация и управление на средното образование“.

Има богат опит в работа по национални, европейски и международни проекти, както и по програми за международен обмен в Гърция, Турция, Словакия, Македония и др. Участвала е в десетки конференции, посветени на педагогическа теория, практика и проектна дейност.

Притежава доказан дългогодишен опит за работа с проблемни деца, деца с асоциално поведение и деца в риск, деца от групи в неравностойно положение.

Нина Банкова

Експерт здравни дейности

Главен експерт в Дирекция „Социална политика“ на Община Пловдив. Притежава дългогодишен опит в областта социалната политика и работата с уязвими групи. Участвала е във всички важни социални проекти на Общината през последните години. 

Арх. Даниела Пухалева

Експерт строителни дейности

Директор дирекция "Устройство на територията, гражданска регистрация на населението и управление на собствеността" в район „Източен“ на Община Пловдив.

Мариета Танкова

Технически асистент

Главен експерт в Дирекция "Общинска собственост" на Община Пловдив. Притежава бакалавърска степен по "Международни икономически отношения" и магистърска степени по "Финансов мениджмънт". Притежава опит в изпълнението на проекти, финансирани от ОП "Регионално развитие" 2007-2013 и ОП "Региони в растеж" 2014-2020г

Виж повече

Община Пловдив

Община Пловдив активно работи за социалната и културна интеграция на ромската общност в града. Общината е главен работодател за голяма част от уязвимите етнически групи в града – голяма част от активното ромско население на кв. Столипиново работи в общинските предприятия.

Подкрепата на Община Пловдив за интеграция на ромите намери израз и в кандидатурата на града за европейска столица на културата през 2019, която беше изцяло обвързана с включването на ромското население в подготовката и реализацията на културните събития.

Община Пловдив работи активно за ромската интеграция и чрез реализацията на редица проекти, финансирани по оперативни и други донорски програми.

Виж повече

Социална фондация „Инди Рома 97“

"Инди Рома 97” е българска нестопанска, неправителствена организация. Тя е създадена през лятото на 1997 година от хора на ромската общност в с. Куклен, Пловдивска   област. Фондацията работи в общините Куклен, Родопи, Перущица, Марица, Садово и Пловдив. Има богат опит в управление на проекти насочени към интеграция на етнически малцинства, работа в мрежа с училища, други НПО и местни власти, доброволци към  фондацията, експерти в различни области. Фондацията работи по проблемите на етническите малцинства  и най-вече на ромите от самото си създаване.

Представители на „Инди Рома 97“  участват в работни групи към областния съвет по етнически и интеграционни въпроси за осигуряване на равни възможности и създаване на условия за успешна реализация в обществото на хора от малцинствата и подобряване на качеството им на живот в област Пловдив.

Фондацията е изпълнявала редица проекти.

Виж повече

Фондация „Пловдив 2019“

Фондация “Пловдив 2019” работи за промяна във възприемането на културата като ефективно средство за подобряване на средата за живот и за развиване на взаимоотношенията между хората.

„Заедно“ е мотото, с което Пловдив спечели  Европейска столица на културата – 2019. “Пловдив Заедно” е визия за успешно и продуктивно съчетаване на минало и съвремие, както и за изграждане на осъзнато и ангажирано общество.

Фондация “Пловдив 2019” е организацията, която подготви кандидатурата на Пловдив за титлата Европейска столица на културата и носи отговорността за успешната й реализация.

В рамките на ЗОВ фондацията ще включи най-малките представители на ромската общност в редица дейности, както и ще помогне за представянето на нейното творчество сред обществото.

Виж повече

ДКЦ "Изток"

Диагностичен-консултативен център „Изток“ ЕООД се намира в самия център на кв. Столипиново, Пловдив. Центърът е лечебно заведение за доболнична, специализирана медицинска помощ. Центърът разполага със съвременна медицинска апаратура за диагностика, лечение и извършване на високоспециализирани медицински дейности и изследвания. Включени са следните специалности: акушерство и гинекология, вътрешни болести, гастроентерология, педиатрия, ендокринология, кардиология, дермато-венерология, неврология, ортопедия и травматология, офталмология, пулмология, урология, физиотерапия, рентгенология, клинична лаборатория и др.

Виж повече

Национална мрежа на здравните медиатори

Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“ е учредено на 23 април 2007 г. Постоянните усилия на членовете на мрежата и успешната работа на здравните медиатори на терен доведоха до превръщането й в най-голямата неправителствена организация в България, чиито членове ежедневно работят на терен сред уязвимите общности.

Основните цели на Мрежата са да подпомага и улеснява достъпа до здравни и социални услуги за всички, които са в неравностойно положение; да подобри качеството на здравните и социалните услуги в България; да повиши здравната култура на етническите малцинства в неравностойно положение и информираността на гражданите по отношение на здравната система; да развие и утвърди европейските практики и подходи за улесняване достъпа до здравни услуги за групите в неравностойно положение и да създаде и развиване на нови, по-качествени услуги в областта на медиаторството.

Съществен акцент в дейността на Мрежата е обучението и перманентното повишаване на квалификацията на здравните медиатори.

Виж повече

Община Куклен

Община Куклен е една от най-новите общини от Пловдивска област, учредена с президентски указ през 2001 година. С площ от  148 кв.км., тя се нарежда в групата на малките общини в областта и страната. Единственият град на територията на общината, е нейният общински център-гр. Куклен с население 5 907 души. Куклен има статут на град с правителствено решение от 2006 година. В града живеят в добросъседство представители на трите основни етноса на България -българи, турци и роми.

Около 10% от населението на Община Куклен са представители на ромската общност. Те не живеят в сегрегиран етнически квартал, а съвместно с останалото население на града.

Виж повече

СОУ „Найден Геров“

Училището се намира в сърцето на кв. Столипиново и е едно от най-старите в Пловдив. 100% от учениците в СОУ "Найден Геров" са от ромски произход.

От 1993 година  училището работи по програма на Международния център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия. От над две десетилетия в училището има групи по изобразително и приложно изкуство, както и вокална група, които са получили редица награди.

Виж повече

Начално училище „Кирил Нектариев“

Начално училище „Кирил Нектариев“ – гр. Пловдив обучава 100 процента деца от ромски произход.

Сградата на училището е построена през 1947 г. , тогава се е казвало „Назъм Хикмет“. През 1992 година приема името на Кирил Нектариев – виден български духовен водач и просветител.

Виж повече

Детска градина „Лилия“

Детската градина се намира в центъра на ромския квартал Столипиново. В нея се обучават 107 деца на възраст от три до шест години. 100% от тях са от ромски произход. Градината има добър опит по работа по други проекти за интеграция на ромите.  

Виж повече