Регион Пловдив

Проектът на Община Пловдив „Всички заедно – за по-добро образование и здраве“, изпълняван в рамките на Програма ЗОВ, работи за социалното включване на маргинализирани слоеве от ромското население, живеещи в пловдивския квартал Столипиново, а също в съседния град Куклен.

Ромите в Община Пловдив  като цяло  живеят капсулирано в обособени етнически квартали, един от които е Столипиново, най-големия ромски квартал в Европа.  Кварталът е част от район „Източен“, чието население по официални данни е 62 000 души. През последните десетилетия Столипиново постепенно се превръща в маргинализиран район с много проблеми - слабо познаване на официалния български език, неграмотност, ранно отпадане от училище, висока  безработица, злоупотреба с алкохол и наркотици, ХИВ и СПИН. По данни на местната Служба по заетостта общият брой на регистрирани безработни в квартала е 2754, от които трайно безработни са почти половината.

Интеграция на ромите в кв. Столипиново е допълнително усложнена от неадекватната и остаряла инфраструктура в района. Основните училища в квартала „Найден Геров“ и „Кирил Нектариев“ нямат физкултурен салон и в студените зимни месеци занятията по физическо възпитание се провеждат в класните стаи. Няма закрита зала за организиране на занимания с родители и деца, както и за срещи на общността. Дворът на детска градина „Лилия“, която е разположена в самия център на ромския квартал, често става обект на кражби и вандалски прояви.

Здравната инфраструктура в Столипиново също е остаряла и капацитетът й не отговаря на нарасналия брой на населението през последните десетилетия. Голяма част от медицинските кабинети в местния Диагностичен-консултативен център „Изток“ са в лошо състояние и с остаряла медицинска апаратура.    

В Куклен, където проектът също работи, живеят 6020 роми, което е  почти 10% от населението. За разлика от Пловдив, обаче, ромската общност в Куклен не е в изолиран етнически район, а разпръсната сред местното българско население. Въпреки това и там има потребност от превенция на ранното отпадане от училище и здравни консултации.

Проектът предвижда комплекс от „твърди“ и „меки“ мерки основно в областта на образованието, а чрез средствата на изкуството, спорта и културата – в овластяването на ромската общност.

В областта на здравеопазването работим за по-добър достъп и качество на първичната здравна помощ, предлагана на ромските деца, бременните жени и младите ромски семейства. Планираме да построим нова сграда към ДКЦ „Изток“ в кв. Столипиново с кабинети на общопрактикуващ лекар, гинеколог и педиатър. Там ще работи и здравен медиатор.  Предвижда се увеличаване на броя на консултациите в Столипиново: 1320 консултации при общопрактикуващ лекар; 1320 консултации при АГ-специалист и 1320 педиатрични консултации, включително ваксинации. За Куклен предвиждаме 1320 консултации при общопрактикуващ лекар. В резултат на работата ни очакваме ромите да осъзнаят своите права за здравни грижи. Залагаме също така на активното участие на ромските медиатори за организирането на кампаниите за здравна профилактика и семейно планиране. Планирали сме 20 здравни кампании, които да обхванат 1500 души в Столипиново и Куклен.

В областта на образованието работим за подобряване на достъпа на ромските деца до предучилищно и основно образование, както и за намаляване на процента на отпадащите ученици, подобряване качеството на преподаване и мотивиране на родителите да изпращат своите деца на училище и детска градина. В началото на работата ни през ноември 2016 учениците на възраст 7-13 години в целия район „Източен“ са 5506, като 4900 от тях са записани в училище. Броят на отпадналите ученици за целия район „Източен“ за учебната 2014/2015 г. е 94. За да се намали броят на отпадналите и застрашените от отпадане ученици, проектът предвижда на първо място усилена езикова интеграция на ромските деца чрез допълнително изучаване на български език, посещение на представления и културни събития, извънкласни занимания по изкуства и спорт.

С проекта по Програма ЗОВ се насочваме конкретно към:

 •  430 ученици от училище „Найден Геров“, Пловдив, включително 114 деца в подготвителни класове – 100 % от ромска общност;
 •  560 ученици от училище „Кирил Нектариев“, Пловдив, сред които 144 деца в подготвителни класове – 100 % от ромска общност;
 • 107 деца от детска градина „Лилия“ (на възраст 3 до 6 години) – 100% от ромска общност. По официални данни 5 % от децата в градината не посещават редовно учебните занятия;
 • 80 ромски деца от Куклен между 6 и 10 години.
   

Залагаме и на активно включване на родителите във възпитателния процес на децата от началното и предучилищно образование. Предвиждаме създаването на клуб „Активен родител“ в кв. Столипиново и организиране на месечни срещи с родители в град Куклен, като очакваме да се включат поне 500 родители от ромски произход.

Ромската общност ще бъде насърчена също така да изяви своята идентичност чрез честване на традиции и празници, организиране на спортни събития, както и чрез улесняване на достъпа до културни събития като театър, опера, концерти.

Целевата група, с която основно работим, са 1177 деца на възраст от 3 до 10 години, млади жени, бременни жени, млади семейства, ромски медиатори, лекари, педагогически персонал (учители, възпитатели).

Общата стойност на проекта е 1 077 495 лева, като швейцарската помощ е 85 процента (467 432 швейцарски франка). Община Пловдив осигурява съфинансиране по проекта в размер на 43 633 лева, което представлява 10% от общата сума за  инфраструктурни дейности.

„Всички заедно – за по-добро образование и здраве“ се изпълнява в периода от октомври 2016 до края на април 2019 от Община Пловдив в партньорство с Фондация „Инди Рома 1997“, Общинска фондация „Пловдив 2019“, началните училища „Найден Геров“ и „Кирил Нектариев“, Детска градина „Лилия“, Диагностичен-консултативен център „Изток“, Националната мрежа на здравните медиатори.

 

 

Свалете информация за работата по Програма ЗОВ в Пловдив
Виж повече

КАКВО ПРАВИМ В ПЛОВДИВ

ОБРАЗОВАНИЕ

 • Подобряване на образователната среда чрез закупуване на учебни материали, образователни игри, интерактивни дъски и др., с които да се подпомогне образователния процес.
 • Подобряване на образователния статус на ромите: по-добро познаване на български език и българската образователна система, по-нисък процент на ученици, които отпадат от училище, и др.
 • Най-малко 100 ученици годишно, записани за допълнителни часове по български език.
 • Построяване на многофункционална сграда, в която ще се помещава Образователен център Столипиново с три учебни помещения, едното от които ще се използва за спортни дейности;
 • Изграждане на две детски площадки в детска градина „Лилия“ в кв. Столипиново; модернизиране на дворното пространство на градината, обезопасяването й чрез видеонаблюдение;
 • Ангажирането на поне седем преподаватели, подготвени за работа в мултикултурна среда;
 • Създаване на библиотека към Образователния център в квартал Столипиново, Пловдив, и организиране на публични четения с участието на родители и деца от началните училища „Кирил Нектариев“ и „Найден Геров“, разположени на територията на квартал Столипиново.
 • Интеграция на ромски деца от Пловдив и Куклен чрез посещение на културни събития и участие в творчески занимания: организиране на посещения на културни събития като опера, театър, музикални фестивали и концерти, което ще подпомогне усвояването на официалния български език, както и ще създаде предпоставки за по-успешна културна интеграция на децата от етническите малцинства; Ще бъдат обхванати 1040 деца и родители, които ще посетят 9 общоградски спортни състезания, 9 изложби и 22 месечни драматизации.
 • Създаване на клуб „Активен родител“ с цел да се повиши заинтересоваността на родителите от учебния процес. Най-малко 430 родители участващи в клуб „Активен родител“ в кв. Столипиново;
 • Най-малко 80 родители участващи в месечните срещи с образователни медиатори в Куклен;
 • Активна роля на тримата образователни медиатори, наети по проекта, за създаването на връзка между ромските родители и училищата, както и за намаляване на процента на отпадналите ученици.
 • Обучение на учители и медиатори в Пловдив и Куклен за работа в мултикултурна среда;
 • Допълнително обучение по български език в Пловдив и Куклен за най-малко 100 деца с майчин език различен от българския.

 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 • Изграждане на разширение на Диагностичен-консултативен център „Изток“ в кв. Столипиново с пет нови медицински кабинета (четири за лекари и един за здравни медиатори)
 • Наемане на медицински специалисти и здравни медиатори за работа с целевата група в кв. Столипиново, гр. Пловдив и град Куклен;
 • Обучение на здравните медиатори за работа с представителите на целевата група. Трима новонаети здравни медиатори ще са свързващо звено между медицинските центрове и ромската общност и улесняват достъпа на ромите до здравни грижи.
 • Организиране на медицински прегледи и здравни консултации в областта на общата медицина, детското и майчино здраве и акушерството и гинекологията, в т.ч. и на безплатни прегледи за здравнонеосигурени лица;
 • До 3 960 медицински прегледи, скрийнинг и консултации са предоставени от 4 лекари от ДКЦ Изток за 2 години на населението на кв. Столипиново
 • 1 320 консултации, проведени от двама общопрактикуващи лекари в Куклен за две години, включително и за жители на града без здравни осигуровки.
 • Организиране на 20 здравни кампании в Столипиново и Куклен, в които да бъдат обхванати поне 1500 души.
 • Повишаване на информираността за здравни програми и превенция на заболявания – редовни имунизации, предотвратяване на социално значими болести, семейно планиране и др.

 

ОВЛАСТЯВАНЕ

 • Интеграция на ромски деца от Пловдив и Куклен чрез участие в различни извънкласни форми с творческа насоченост в областта на изкуствата и музиката.
 • Провеждане на поне две изложби в Пловдив и две в Куклен с участието на ромски деца с цел представяне на техните произведения, създадени по време на извънкласните занимания по изкуства. Изложбите ще имат характер на празнични събития, които от една страна ще привлекат местната ромска общност, а от друга страна ще я представят и навън, сред обществото.  Очакваме активното участие  на 800 деца и техните родители от Столипиново, както и 240 деца и родители от Куклен в публични културни събития и училищни състезания.
 • Организиране на най-малко осем спортни и осем ученически (академични) състезания и викторини за ученици в началните класове. Чрез редовните спортни и ученически състезания ще се акцентира на забавния характер на образователния процес. Тези училищни събития ще са част от извънкласните занимания, с които се цели ромските деца да бъдат задържани по-дълго в училище, за да могат да подобрят своите познания по български език и да се социализират по-успешно чрез образование.
 • Картографиране на ромските общности в Пловдив и Куклен: ще бъдат събрани актуални данни за социалния, здравния и образователния статус на ромската общност в Община Пловдив.

Виж повече
Севджан Моллабекир

Ръководител на екипа

"Проектът ни е насочен изцяло към подобряване на здравните услуги за ромското население и в частност за тези, които нямат здравни осигуровки, младите майки и семейства. Другата насока е да се привлекат децата към културни дейности, като например посещения на опера и балет. Предвидени са образователни дейности, извънкласни занимания, в част от които активно участие ще вземат и родителите".

 

Главен експерт в отдел „Развитие и международно сътрудничество“ на Община Пловдив. Била е ръководител на проекти по оперативни и други международни програми в сътрудничество с Университет Вивес-Белгия, Университета във Вагенинген – Холандия, FORUM Berufsbildung – Германия, Eurasanté - Франция. Има дългогодишен опит в разработване и изпълнение на проекти в сферата на социалните услуги и здравеопазването. По професия е инженер и е работила на мениджърски позиции и извън сферата на публичната администрация.

Зоя Петрушева

Координатор и ПР на проекта

Старши експерт в отдел „Развитие и международно сътрудничество“ на Община Пловдив. Доктор по история от СУ „Св. Климент Охридски“. Завършила e социология и антропология в Университета Concordia – Монреал, Канада.

Има опит като преподавател в системата на средното образование.

Работила е по разработването и изпълнението на редица европейски, национални и международни проекти с участието на Община Пловдив.

Елена Георгиева Караманова-Захариева

Юрист по проекта

Главен юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ на Община Пловдив, където разработва тръжна документация и отговаря за правилното провеждане на процедурите по Закона за обществени поръчки. Има опит като юрист в частния сектор. Завършила е право в ПУ „Паисий Хилендарски“ през 2009 г.

Стефка Симеонова

Експерт образователни дейности

Главен експерт „Образование и култура” в район „Източен“ на Община Пловдив. Завършила е СУ „Св. Климент Охридски“, специалност Предучилищна педагогика. Специализирала е в областта на „Теория и методика на педагогическото изследване“ и „Организация и управление на средното образование“.

Има богат опит в работа по национални, европейски и международни проекти, както и по програми за международен обмен в Гърция, Турция, Словакия, Македония и др. Участвала е в десетки конференции, посветени на педагогическа теория, практика и проектна дейност.

Притежава доказан дългогодишен опит за работа с проблемни деца, деца с асоциално поведение и деца в риск, деца от групи в неравностойно положение.

Нина Банкова

Експерт здравни дейности

Главен експерт в Дирекция „Социална политика“ на Община Пловдив. Притежава дългогодишен опит в областта социалната политика и работата с уязвими групи. Участвала е във всички важни социални проекти на Общината през последните години. 

Арх. Даниела Пухалева

Експерт строителни дейности

Директор дирекция "Устройство на територията, гражданска регистрация на населението и управление на собствеността" в район „Източен“ на Община Пловдив.

Мариета Танкова

Технически асистент

Главен експерт в Дирекция "Общинска собственост" на Община Пловдив. Притежава бакалавърска степен по "Международни икономически отношения" и магистърска степени по "Финансов мениджмънт". Притежава опит в изпълнението на проекти, финансирани от ОП "Регионално развитие" 2007-2013 и ОП "Региони в растеж" 2014-2020г

Виж повече

Община Пловдив

Община Пловдив активно работи за социалната и културна интеграция на ромската общност в града. Общината е главен работодател за голяма част от уязвимите етнически групи в града – голяма част от активното ромско население на кв. Столипиново работи в общинските предприятия.

Подкрепата на Община Пловдив за интеграция на ромите намери израз и в кандидатурата на града за европейска столица на културата през 2019, която беше изцяло обвързана с включването на ромското население в подготовката и реализацията на културните събития.

Община Пловдив работи активно за ромската интеграция и чрез реализацията на редица проекти, финансирани по оперативни и други донорски програми.

Виж повече

Социална фондация „Инди Рома 97“

"Инди Рома 97” е българска нестопанска, неправителствена организация. Тя е създадена през лятото на 1997 година от хора на ромската общност в с. Куклен, Пловдивска   област. Фондацията работи в общините Куклен, Родопи, Перущица, Марица, Садово и Пловдив. Има богат опит в управление на проекти насочени към интеграция на етнически малцинства, работа в мрежа с училища, други НПО и местни власти, доброволци към  фондацията, експерти в различни области. Фондацията работи по проблемите на етническите малцинства  и най-вече на ромите от самото си създаване.

Представители на „Инди Рома 97“  участват в работни групи към областния съвет по етнически и интеграционни въпроси за осигуряване на равни възможности и създаване на условия за успешна реализация в обществото на хора от малцинствата и подобряване на качеството им на живот в област Пловдив.

Фондацията е изпълнявала редица проекти.

Виж повече

Фондация „Пловдив 2019“

Фондация “Пловдив 2019” работи за промяна във възприемането на културата като ефективно средство за подобряване на средата за живот и за развиване на взаимоотношенията между хората.

„Заедно“ е мотото, с което Пловдив спечели  Европейска столица на културата – 2019. “Пловдив Заедно” е визия за успешно и продуктивно съчетаване на минало и съвремие, както и за изграждане на осъзнато и ангажирано общество.

Фондация “Пловдив 2019” е организацията, която подготви кандидатурата на Пловдив за титлата Европейска столица на културата и носи отговорността за успешната й реализация.

В рамките на ЗОВ фондацията ще включи най-малките представители на ромската общност в редица дейности, както и ще помогне за представянето на нейното творчество сред обществото.

Виж повече

ДКЦ "Изток"

Диагностичен-консултативен център „Изток“ ЕООД се намира в самия център на кв. Столипиново, Пловдив. Центърът е лечебно заведение за доболнична, специализирана медицинска помощ. Центърът разполага със съвременна медицинска апаратура за диагностика, лечение и извършване на високоспециализирани медицински дейности и изследвания. Включени са следните специалности: акушерство и гинекология, вътрешни болести, гастроентерология, педиатрия, ендокринология, кардиология, дермато-венерология, неврология, ортопедия и травматология, офталмология, пулмология, урология, физиотерапия, рентгенология, клинична лаборатория и др.

Виж повече

Национална мрежа на здравните медиатори

Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“ е учредено на 23 април 2007 г. Постоянните усилия на членовете на мрежата и успешната работа на здравните медиатори на терен доведоха до превръщането й в най-голямата неправителствена организация в България, чиито членове ежедневно работят на терен сред уязвимите общности.

Основните цели на Мрежата са да подпомага и улеснява достъпа до здравни и социални услуги за всички, които са в неравностойно положение; да подобри качеството на здравните и социалните услуги в България; да повиши здравната култура на етническите малцинства в неравностойно положение и информираността на гражданите по отношение на здравната система; да развие и утвърди европейските практики и подходи за улесняване достъпа до здравни услуги за групите в неравностойно положение и да създаде и развиване на нови, по-качествени услуги в областта на медиаторството.

Съществен акцент в дейността на Мрежата е обучението и перманентното повишаване на квалификацията на здравните медиатори.

Виж повече

Община Куклен

Община Куклен е една от най-новите общини от Пловдивска област, учредена с президентски указ през 2001 година. С площ от  148 кв.км., тя се нарежда в групата на малките общини в областта и страната. Единственият град на територията на общината, е нейният общински център-гр. Куклен с население 5 907 души. Куклен има статут на град с правителствено решение от 2006 година. В града живеят в добросъседство представители на трите основни етноса на България -българи, турци и роми.

Около 10% от населението на Община Куклен са представители на ромската общност. Те не живеят в сегрегиран етнически квартал, а съвместно с останалото население на града.

Виж повече

СОУ „Найден Геров“

Училището се намира в сърцето на кв. Столипиново и е едно от най-старите в Пловдив. 100% от учениците в СОУ "Найден Геров" са от ромски произход.

От 1993 година  училището работи по програма на Международния център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия. От над две десетилетия в училището има групи по изобразително и приложно изкуство, както и вокална група, които са получили редица награди.

Виж повече

Начално училище „Кирил Нектариев“

Начално училище „Кирил Нектариев“ – гр. Пловдив обучава 100 процента деца от ромски произход.

Сградата на училището е построена през 1947 г. , тогава се е казвало „Назъм Хикмет“. През 1992 година приема името на Кирил Нектариев – виден български духовен водач и просветител.

Виж повече

Детска градина „Лилия“

Детската градина се намира в центъра на ромския квартал Столипиново. В нея се обучават 107 деца на възраст от три до шест години. 100% от тях са от ромски произход. Градината има добър опит по работа по други проекти за интеграция на ромите.  

Виж повече