Регион Сливен

Интегрираният проект за социално включване на роми и други уязвими групи в гр. Сливен се изпълнява в ромския квартал ”Надежда”. Това е район с редица предпоставки за социална изолираност поради липсата на детска градина, училище, болница и читалище. Квартал „Надежда“ е един от крайно бедните райони не само в Сливен, но и в цяла България.

По всички показатели - заетост, жилища и жилищна инфраструктура, образование и здраве, кварталът е под всички индикатори на бедността. За да се преодолеят извънредно тежките условия на живот на повечето жители на квартала, са нужни сериозна държавна и общинска политика. Проектът ЗОВ поставя добро начало за намирането на решения.

Според официални данни в „Надежда“ живеят над 10 000 души от ромски произход, което е близо 1/9 от жителите на града, но в действителност са много повече. В тази група попадат значителен брой маргинализирани и социално изключени роми. Като цяло Община Сливен може да се счита за типичен район на концентрация на етнически малцинства, като най-уязвимата етническа общност е ромската.

В групата на ромите влизат значителен брой социално изолирани лица, при които са налице различни фактори, подкрепящи бедността-ранно отпадане от училище, ниски нива на образованост, трайна безработица и липса на трудови навици за част от тях, ограничени възможности за заетост, лоши битови условия, липса на достатъчен достъп до здравни, образователни и социални услуги.

Това е район с голям относителен дял на деца, семейства и хора в риск: трайно безработни с ниска степен на образование и професионална квалификация, непълнолетни майки, многодетни и непълни семейства. Тези рискови фактори водят до различни модели на социално изключване сред децата. Социалната изолираност в квартала затруднява социализацията и образованието на децата, блокира развитието им и ги обрича на безработица и бедност в бъдеще.
 

С изграждането в „Надежда“ на Обединено детско заведение деца от квартал, които досега не са излизали от дома си, ще могат за ходят на ясли и градина в квартала си. В сградата, чието изграждане започна през есента на 2016 година, ще се разположат още здравно-консултативен център и читалище, каквито кварталът сега няма.

Една от амбициите на екипа на проекта в Сливен е да бъде създадена необходимата база и възможности за достъп до интегрирани услуги за жителите на квартала, без да се налага те да напускат средата си. Това е от изключителна важност особено за малките деца, които се стресират, ако не са в обичайната си среда.

По Програма ЗОВ работим обхванатите по проекта деца да получат основни социални умения и знания в ранна детска възраст, които са от ключово значение за по-нататъшното им развитие и социализация. Общината и партньорите в проекта полагат много усилия да подберат правилните критерии за включване в градината на най-бедните и уязвими деца от квартала.

Изпълнението на проекта в рамките на квартала ще улесни в значителна степен достъпа на неговите жители до ползване на публични услуги на място, като същевременно с това ще изиграе ролята на свързващо звено на обществените услуги с изолирани общности, живеещи в сегрегиран квартал.

Проектът в Сливен е на обща стойност 2 791 985 лева и се изпълнява от Община Сливен в партньорство с Ромска академия за култура и образование и фондациите „Здравето на ромите" и „Лекари на света".

Свалете информация за резултатите от работата ни в Сливен
Виж повече

КАКВО ПРАВИМ В СЛИВЕН

ОБРАЗОВАНИЕ

 • Изграждане и оборудване на Обединено детско заведение (ОДЗ) и помещения за образователен център (читалище) в кв. „Надежда”;
 • Подбор и обучение на 32 души персонал за Обединено детско заведение, който ще бъде обучен за работа с деца билингви;
 • Организирането на три образователни хепънинга, които да обхванат 3800 жители на квартала;
 • Чрез кампания „От врата на врата” ще бъдат идентифицирани и картотекирани  350 родители и 150 деца в ранна детска възраст от 1 до 6 години, подлежащи на записване в детска ясла или детска градина. Освен записването на подлежащите деца  ще  се  регистрира и социално – икономически статус на семействата и ще се  конкретизира нуждата от помощ;
 • В процеса на идентифициране и картотекиране на подлежащите деца ще се идентифицират силно маргинализирани семейства, които нямат възможност да подготвят необходимия комплект от документи за постъпване на децата им в детска градина/ясла. Кампанията е насочена основно  към  около 200 семейства,  които искат да запишат децата си на ясла или градина, но няма възможност да го направят заради безпаричие и неграмотност;
 • Девет тематични  срещи беседи с участие на експерти и представители на институциите за консултиране и подкрепа на родители, чиито деца не посещават редовно Обединеното детско заведение. Ще бъдат обхванати 600 жители на квартала;
 • Творчески занимания за хората от квартала по специална програма, за която ще работят учител по танци, музикант, корепетитор. Ще бъде сформирана младежка танцова група от 20 младежи.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 • Изграждане и оборудване на Здравно-консултативен център в кв. „Надежда” - Сливен с три лекарски кабинета, манипулационна и прилежащи помещения;
 • Създаване на база данни за здравно състояние на жителите на квартала чрез анкети, анализ, работа на терен и посещения в идентифицирани семейства;
 • Отваряне на Медицински център в квартала с двама лични лекари, педиатър и акушер-гинеколог;
 • Здравно-профилактична кампания сред жителите на „Надежда”: 14 тематични представления на закрито и 9 флашмоба, които ще обхванат 3000 жители на квартала.
 • Достъп до информация и консултиране по въпросите на сексуалното и репродуктивно здраве. Екип от трима здравни медиатори и медицинска сестра ще проведат 18 модула за повишаване осведомеността относно семейно планиране. Планирани са кръгли маси с участието на религиозни лидери и ромски общностни лидери от квартала по въпросите за рисково поведение, семейното планиране и нежеланата бременност;
 • Организиране на специализирани профилактични прегледи на здравнонеосигурени жители на „Надежда“: предвижда се да бъдат обхванати 960 души;
 • Изследвания на 1000 души за ХИВ/СПИН, хепатит В и С сред рискови представители от общността;
 • Повишаване качеството на медицинските услуги за наблюдение на бременни жени и млади майки: наблюдение на 300 здравнонеосигурени бременни жени и жени в постродилен период;
 • Безплатна контрацепция за жени от рискови групи на ромската общност: 450 прегледа на здравнонеосигурени жени и лечение на сексуално предавани болести. Достъпът до безплатна контрацепция (хапчета, спирали, презервативи) ще помогне на жените да избегнат нежелана бременност, както и да планират броя на желаните деца.

 

ОВЛАСТЯВАНЕ
 

 • Развитие, съхранение и културна приемственост сред младите и подрастващи роми чрез серия събития. Безплатно издание на „Културен календар“ ще представи информация за дати и събития, свързани с историята на ромите, техните традиционни празници, ритуали, традиции. „Културният календар“ предвижда тематични вечери, поетичен конкурс, честване на Банго Васил, Бабинден, Хедерлези; 8 април – Световният ден на ромите;
 • Етнокът ще представи артефакти, документи, произведения на изкуството на творци и майстори от ромски произход. Проучване на територията на Сливенска област ще събере допълнителни предмети и така етнокътът ще се превърне в постоянна изложба;
 • Участие на ромите в граждански инициативи и застъпничество, мотивирането им да бъдат активни в обществените процеси в Община Сливен.

Виж повече

Образование

Начало на строежа на ОДЗ в Сливен

2016-09-28

След дълъг процес на обществена поръчка, инвестиционно планиране и преговори за позиционирането на новото обединено детско заведение в Надежда, Община Сливен започна изграждането му през септември 2016.  Освен детска ясла и градина в сградата ще се помещават още здравно-консултативен пункт и културно-образователен център. Така на едно място и то в самия квартал ромите имат достъп до образование, здравеопазване и възможност за срещи и организиране на различни събития.

Сградата с обща площ 2 326 кв.м. е в непосредствена близост до Центъра за административно обслужване на граждани в «Надежда». Стойността на строителството на сградата е 1 249 564,08 лв., изпълнител е консорциумът «Строй Груп», избран с открита процедура по Закона за обществените поръчки. Обединеното детско заведение ще обхване 32 деца в две групи ясли и 120 деца в четири групи в детска градина, които ще разполагат със стаи за занимания, салон за музика и физкултура.

Здравно-консултативният пункт ще има три лекарски кабинета -акушерогинекологичен, педиатричен и общопрактикуващ лекар, които ще осигуряват медицинска грижа на нуждаещите се от квартала.

За културно-образователния център са предвидени две помещения - информационен център за работа с ромската общност в «Надежда» и универсална зала за групови занимания.

Виж повече

„От врата на врата“ набира скорост в Сливен

2016-10-01

Екипът на Сдружение „Ромска академия за култура и образование" (РАКО), местен партньор по Програма ЗОВ в Сливен всекидневно работи със семействата в квартал „Надежда“: разговаря с тях за проблемите им, консултира ги по различни въпроси, мотивира ги да запишат децата си в детската градина, която ще бъде изградена. Посещението е от улица на улица, от врата на врата. Правят се анкети сред семействата, за да се изготви база данни за социално-икономическия им статус и да се конкретизират нуждите им.

Според направените досега 250 анкети 92 % от анкетираните майки са на възраст над 18 години, от които 45 % са на възраст над 23 години. Констатирано бе, че 51 % от анкетираните родители имат едно дете, а 38 % имат по две. Едва 2 %  (пет семейства) имат повече от три деца.

Много от родителите споделят, че годините са трудни и предпочитат да имат по едно или две деца, за да могат да се грижат пълноценно за тях и да им дадат добро образование. Част от родителите казват, че им е трудно да си намерят работа, защото образованието и квалификацията им са ниски (58 % от майките имат начално образование, 36 %  са с основно образование)  и затова искат техните деца да успеят като получат по-високо образование от тяхното.

Виж повече

Хепънинг за ползите на образованието сред ромите

2016-04-01

Над 1000 души участваха в Хепънинг за ползите на образованието сред ромската общност,  организиран от Ромската академия за култура и образование на 1 април 2016 в Сливен.

Хепънингът бе организиран в ромския квартал "Надежда" с участието на танцовите състави "РАКО" с хореограф Атанас Атанасов и "Веселие", оркестър "Млади виртуози" с ръководител Радка Кусева и "Карандила джуниър" с ръководител Ангел Тичалиев, ромски артисти и музиканти.

Приветствия направиха Стела Костова - председател на РАКО,  заместник-кметът Стоян Марков и областният управител Татяна Петкова. На събитието присъстваха  началникът на Районния инспекторат по образование д-р Бисерка Михалева, служители на Община Сливен, областна управа и партньорски НПО, екипа на проект „Интегриран проект за социално включване на роми и други уязвими групи в гр. Сливен“.

За първи път в кв. „Надежда“ бе организирано такова събитие. Ромите, живеещи в кв. „Надежда“, приветстваха инициативата на РАКО.

Виж повече

Многофункционална сграда ще отвори скоро врати в „Надежда“ - Сливен

2018-06-30

Завършено е изграждането на многофункционална сграда в ромския кв. „Надежда“ в Сливен – ясла, детска градина, медицински и културен център, като официалното откриване е предвидено за 22 ноември. Общината започна записването на децата (0-6 години) за групите, които ще бъдат сформирани.

През периода януари – юни 2018 година 120 деца и родители взеха участие в мотивационни и информационни срещи за важността на ранното детско развитие и записването на децата в новата детска градина. Срещите бяха организирани от РАКО, местен партньор на Програма ЗОВ.

230 деца участваха в часове по изобразително изкуство, клубове за танци и пеене. 320 роми се включиха в отбелязването на 2 празника, отново организирани от РАКО.

Виж повече

Сливен - Резултати ОБРАЗОВАНИЕ

2019-08-14

Деца от 3 до 6 години в детски градини, участващи в новосъздадени групи  по Програма ЗОВ – 1 080

Участници в събития - тържества, театър, кино и други културни и спортни събития – 6 589

Деца 3-6 години, включени в извънкласни дейности – 318

Родители, участващи в срещи и консултации във връзка с образованието на техните деца – 914

Бележка: Данните се отнасят за периода 2015 – 2018 г.

Виж повече
Виж повече

Здравеопазване

Резултати в областта на репродуктивно и сексуално здраве и превенция

2016-08-20

 Кръгла маса по въпроси за здравеопазването на ромската общност в квартал „Надежда“ бе организирана на 15 април 2016 с участието на десет религиозни лидери от общността. Тази среща е имала за цел да разясни основни положения в репродуктивното здраве и контрацепцията, както и майчиното здраве и превенцията. Тъй като пасторите в „Надежда“ играят ролята на лидери и лесно могат да мобилизират присъствие, от "Лекари на света" канят пастори и ромски жени и майки да обсъждат тези важни за ромските жени теми.

През периода февруари – юли 2016 екипът на „Лекари на света”, неправителствена организация-партньор по проекта, е организирал общо 794 индивидуални срещи със жители на „Надежда“, които имат нужда от здравна помощ, и насочване към лекар. Сред тях 385 души са били срещнати за първи път като медиаторите от организацията са им оказали подкрепа с насочването им към гинекологични прегледи и други разяснителни консултации. С 227 е разговаряно по време на работа на терен от екипа. 46 жени са били придружени да посетят гинеколог за прегледи. 478 души са посетили Информационния център на „Лекари на света”. Това са предимно жени и майки, нуждаещи се от прегледи, помощ с контрацепция, като някои от тях са и без застраховки. При тези информационни индивидуални сесии посетилите центъра са приемат от медиаторите, работещи по програмата.

Виж повече

Прегледи за СПИН и заразни болести в Сливен

2016-09-13

Организацията „Здравето на ромите“ направи през 2016 година анкети с 416 жители на „Надежда“ в Сливен  за СПИН, кучешка тения и болести, преносими по полов път.

351 от тях на възраст 18-35 са били прегледани за СПИН, десет ще минат на допълнителни прегледи.

Резултатите от проучването дават представа за здравния статус на ромите в „Надежда“.

Виж повече

Медицински прегледи в района ни в Сливен

2018-06-30

През периода януари – юни 2018 година, местният ни партньор по компонента Здравеопазване организира АГ-прегледи за 259 ромски жени. 221 роми бяха прегледани за кучешка тения, а за двама, при които бе открито заболяването, бе организирано лечение. Извършени бяха прегледи на 35 души в риск от хепатит Б и Ц, сифилис и СПИН, диагностицирани бяха двама със сифилис и хепатит Б. Извършени бяха прегледи и на 79 здравноосигурени жени.

143 роми се включиха в сесиите по семейно планиране и репродуктивно здраве, организирани от местния но ЗОВ партньор – организацията „Лекари на света“. Направени бяха 683 индивидуални консултации по здравни проблеми, като половината от дошлите за първи път посещаваха здравни кабинети. „Лекари на света“ работи с местни религиозни пастори по проблеми като ранни бракове и раждания. 10 пастори участваха в три кръгли маси, посветени на тази проблематика. 122 жени получиха консултации по мерки за контрацепция, а 80 от тях взеха решението да им бъде поставена спирала.

Виж повече

Сливен - Резултати ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

2019-08-14

Общи медицински прегледи, извършени от общопрактикуващите лекари и педиатри и скрининги – 3 468

Специализирани медицински прегледи, вкл. гинекологични прегледи – 2 071

Медицински тестове - вкл. ХИВ, сифилис, PAP – тестове (цитонамазки), кръвни тестове за кучешки  тения – 2 386

Здравни консултации (вкл. здравна  медиация) – 5 893

Поставени вътрематочни спирали – 285

Бенефициенти на информационни кампании и събития, групи за здравна подкрепа на жени и младежи  - 5 278

Бележка: Данните се отнасят за периода 2015 – 2018 г.

Виж повече
Виж повече

Овластяване и култура

Изложба на ромския плакат в Сливен

2016-08-23

На 7 април 2016 в общинската галерия „Май" в Сливен бе открита изложба на плакати „8 април – Световен ден на ромите“. Изложбата представи Ташко Попов – преподавател в Националната художествена гимназия „Димитър Добрович" в Сливен.

В експозицията бяха включени 13 плаката на художници на тема Световен ден на ромите. Сред авторите са Александър Захариев, художник със сливенски корени, Николай Стойчев, Диян Данков, Орлин Орлинов и Пламен Ковачев. Изпълнението на квартет „Сливен“ допълни официалната церемония по откриването на изложбата.

На 8 април на река Асеновска  се състоя ритуал за поднасяне на цветя в памет на жертвите от Холокоста, скъп гост бе Негово високопреосвещенство Сливенския митрополит Йоаникий.

Оркестър "Карандила" изнесе концерт на открито пред Военния клуб в Сливен. Проявите бяха част от двудневната програма на Сдружение „Ромска академия за култура и образование"  (РАКО) за отбелязване на Световния ден на ромите.

Виж повече

Ромите от Сливен празнуваха Хедерлези

2016-05-07

Представители на ромския етнос от Сливен се събраха на 7 май 2016 в местността "Храни поле" на Сливенските минерални бани по случай празника Хедерлези (Гергьовден). Проявата бе организирана от Сдружение „Ромска академия за култура и образование“, местен партньор в Програма ЗОВ.

Заместник-кметът Стоян Марков поздрави присъстващите и пожела на ромската общност да продължи да спазва своите традиции.

Празникът Хедерлези продължи с концерт на оркестър "Карандила", състезание по борба, скачане с въженца и бягане, състезание за най-хубави каруца и кон, също и надиграване. Най-добрите в състезанията бяха отличени с награди.

Виж повече

Серия събития в Сливен, посветени на ромската идентичност

2016-10-20

Програма ЗОВ в Сливен полага особени усилия за подкрепа на ромските изяви, подсилващи ромската култура и идентичност. Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ е организатор на честване на ромски празници (8 април, Хедерлезе) спортни и танцови събития, изложби и етнокът -галерия с ромски артефакти.

Повече от 1500 роми са участвали в тези събития, като повечето от тях се организират  за първи път в квартал „Надежда“.

Неоспоримо е позитивното влиянието на тези инициативи за достойството и самочувствието на ромите, което от своя страна ги мотивира да участват в социалния живот на Сливен, както и за по-успешната им интеграция.

Виж повече
Виж повече
Инж. Стоян Марков

Ръководител на проекта

  Заместник кмет „Икономическо развитие” Община Сливен. Осъществява организирането и реализирането на международни връзки и програми, евроинтеграция, ръководи, координира и контролира отделите за подготовка и управление на проекти по европейски и други международни програми, икономическо развитие, консултативен съвет по туризъм, Европейски център за информация – Европа директно, Областен информационен център, Екологичен център – Дом на водата, Туристически център и т.н. в Община Сливен. Представител на общината в Европейската мрежа за транспорт и мобилност Савитас.

Инж.Габриела Симеонова

Координатор на проекта

Главен експерт в отдел ”Общинско равитие, програми и проекти” в Община Сливен.

Участвала в подготовката и изпълнението на проекти от различни области на социално-икономическата сфера: Координатор по проект „Предоставяне на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип” за деца и младежи с увреждания в град Сливен” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.; технически сътрудник по проект „Разкриване на „Център за настаняване от семеен тип” за деца с увреждания в град  Сливен” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г; ръководител проект JEWEL MODEL по Оперативна програма „Югоизточна Европа” 2007 – 2013 г.

Ръководител проект по схема „Подкрепа за дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007- 2013 г. Работила е по проекти по  програма „Коменски”.

Велина Дунчева

Счетоводител по проекта

  Главен експерт в отдел ”Счетоводство” на Община Сливен. Участвала е в подготовката и изпълнението на различни проекти на Общината: „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейност „Домашен помощник” на територията на Община Сливен“, „Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система на територията на Община Сливен“, „Помощник в дома“,  „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”, „Изграждане на капацитет на Община Сливен по ОПРР за следващия програмен период” и др.

Инж. Гинка Тужарова

Екперт „Обществени поръчки

Работи в Община Сливен от 2008 г. като главен вътрешен одитор. В момента е началник отдел „Обществени поръчки”. Като експерт по обществени поръчки е участвала в редица проекти. Един от тях е „Предоставяне на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип” за деца и младежи с увреждания в град Сливен” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.

Светла Кабадозова

Експерт инвеститорски контрол

Главен експерт в дирекция „Общинска инфраструктура” в Община Сливен. Участва при планирането, разработването и изпълнението на програмата на дирекцията по дейностите за строителство, благоустройство и поддържане на социалната и техническата инфраструктура и инженерните съоръжения на територията на Общината.

Диана Делчева

Технически сътрудник

Диана е главен специалист в Центъра за административно обслужване „Надежда“ в квартал „Надежда“ – Сливен, където Програма ЗОВ работи. Работи отблизо със здравните медиатори в квартала.

От октомври 2016 тя е и председател на Народно читалище „Надежда 1950“.  Има професионален опит и като помощник-възпитател в детска ясла.

Виж повече

Община Сливен

Населението на град Сливен по данни от последното преброяване е 91 620 души. Основеният етнос е българският, следван от ромският. В квартал „Надежда“, където Програма ЗОВ е насочила основно усилията си, по официални данни живеят над 10 000 души, но реално са много повече.

Община Сливен работи по серия проекти, които целят подобряването на живота на ромите и социалната им интеграция, прилагат се различни мерки и програми за заетост за уязвимите групи.

Общината изпълнява и различни програми за временна заетост, в които са наети хора от ромски произход и от други уязвими групи.

Виж повече

Ромска академия за култура и образование

  Ромска академия за култура и образование (РАКО) Сливен е нестопанска организация с богат опит в областта на образователната интеграция и реинтеграция на деца от малцинствени и етнически групи и в неравностойно положение. Организацията има авторитет и влияние в местната общност, традиционно добри контакти и опит от съвместната си работа както с Община Сливен, така и с детски градини, училища от общинската образователна мрежа, институции и организации.

РАКО активно взаимодейства с правителствени и неправителствени организации за повишаването на жизненото и образователното равнище на представители на ромската общност, като същевременно активно работи и за намаляване ефекта на предразсъдъците спрямо общността. Участва в организирането и провеждането на просветно-културни и спортни дейности.

Виж повече

Сдружение „Лекари на света” – Клон Сливен”

Един от приоритетите на Сдружение „Лекари на света” – Клон Сливен” е сексуалното и репродуктивно здраве със специфичен фокус върху превенцията на нежеланата бременност, репродуктивното здраве при спешни действия и превенцията на рак на шийката на матката.

В работата си екипът прилага комбиниран подход, свързан с общественото здраве и човешките права, който предполага предоставяне на цялостни, достъпни грижи, паралелно със застъпничество за правото на достъп до услуги за сексуално и репродуктивно здраве.

Дейността на сдружението в Сливен цели да овласти уязвимите групи и най-вече жените да търсят здравните си права, както и да  паралелно с изграждането на капацитет за собствена отговорност в местните заинтересовани страни чрез иновативни и устойчиви действия. Цялостната дейност допринася за съществени промени на нагласите, свързани със семейното планиране и ранната бременност сред ромската общност. По Програма ЗОВ организацията работи с  методология и инструменти, изпитани в успешно осъществени други проекти.

„Лекари на света” работи в България с уязвимите хора и ромската общност от Община Сливен, и по-специално от гетото „Надежда“ от 2004 година.

Виж повече

Фондация „Здравето на ромите” - Сливен

  Фондация „Здравето на ромите” - Сливен е неправителствена организация,  работеща предимно дейности в сферата на здравеопазването и здравната превенция в кв. „Надежда” на гр. Сливен.  Фондацията има много добри контакти с институции и различни организации както на местно, така и на национално ниво. От дългогодишната си работа в квартала си е създала добро име в общността като цяло, както и сред различни нейни представители.

Виж повече