Кои сме ние

Програма

Снимка на мисията

По данни на Съвета за Европа близо 10 процента от населението на България са роми. Голяма част от тях нямат работа и добри жилища, нямат достъп до социални и здравни услуги, а децата им - до качествено предучилищно и начално образование. Малко ромски деца ходят на училище, което им затваря вратите към пазара на труда и е основна пречка за социалното им приобщаване. Младите ромски жени често са жертва на ранни бракове, не са добре информирани за семейното планиране и здравната профилактика.

Швейцария финансира Програма ЗОВ, Здраве и образование за всички, за да помогне за решаването на тези проблеми, както и да подкрепи българското правителство в изпълнението на Националната стратегия за интегриране на ромите.

Програма ЗОВ се изпълнява в периода 2013 - 2019 година с финансовата подкрепа на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Общата й стойност е 8 088 500 швейцарски франка, швейцарският принос е 6 920 000 шв. франка.

От българска страна основен партньор е Министерството на труда и социалната политика. Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието и науката също участват в Програмата с финансиране, експертиза и консултации. Трите министерства допринасят с 15% съфинансиране, като приносът на всяко министерство е по 5%.

Общо 15 общини в шест големи общински центрове (Бургас, Монтана, Пловдив, Русе, Сливен, Шумен) изпълняват съвместно с партньори (училища, детски градини, здравни центрове, НПО и др.) интегрирани проекти, свързани с: 1) намаляването на броя на ромските деца, които не ходят или отпадат от детска градина, предучилищните занимания и началното училище; 2) работа с родители, психолози, учители и медиатори по ромското включване; 3) първична и репродуктивна здравна помощ за ромската общност, семейно планиране и здравна профилактика; 4) културни събития, подпомагащи интеграцията на ромите.

На местно и на национално ниво ЗОВ се стреми да създаде пилотен модел, използвайки швейцарския опит (Подходът Швейцарски форум) като инструмент за създаване на доверие и гражданско участие.

Виж повече

Мисия

Снимка на програма

Програмата ЗОВ, Здраве и образование за всички, има за цел да подобри достъпа на роми и други уязвими групи до детски градини и начални училища, до качествени грижи и образование, както и до първично здравеопазване, репродуктивно, майчино и детско здраве. Програмата предвижда и изява на културните традиции на ромите, на тяхната идентичност, както и представяне на позитивни добри практики.

Всички дейности са много конкретни, практични и насочени директно към роми и други уязвими групи. Целта ни е да се подобри качеството на средата, да има реална интеграция в ранните детски години, да се повиши качеството на медицинските прегледи и да се наблегне на превенцията. Разбирането ни е, че социалното приобщаване на ромите започва с децата в най-ранна възраст, а семействата са ключово важни за пълното интегриране на малцинствата.

Мисията ни е да направим ЗОВ устойчива програма. Затова работим с държавни и общински власти, които да приемат програмата като своя и да продължат да я финансират и подкрепят и след приключването й през 2019.

екип

Снимка на мисията

Изпълнението на дейностите по Програма ЗОВ се координира от Звено за управление на Програмата, базирано в Министерството на труда и социалната политика. Финансовият отдел на Министерството е отговорен за координирането на съфинансирането от българска страна, както и за контрола върху швейцарското финансиране, насочвано към общините. Трите министерства, които съфинансират Програмата – Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието и науката участват в Управителния съвет на Програмата.

Към Програмата са ангажирани експерти по социално включване, образование, обществени поръчки, здравна профилактика, ромски проблеми, инфраструктура, ПР и комуникации (девет души в момента). На местно ниво проектите се изпълняват от общините в партньорство с детски градини, училища, здравни центрове, отдели на местни университети, както и организации на гражданското общество. Във всяка община по проекта работи местен екип. Здравни и образователни медиатори работят с ромските общности по кварталите.

 

Виж повече