Българо-швейцарска програма за сътрудничество

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО (БШПС)

Българо-швейцарската програма за сътрудничество възлиза на 76 млн. швейцарски франка, определени в периода 2009-2014 по силата на Рамково споразумение между двете страни. Програмата цели намаляването на икономическите и социалните различия в разширения Европейски съюз, както и в слаборазвитите райони в България. Всички проекти трябва да бъдат изпълнени до края на 2019.

Швейцария оказва помощ на България в сфери, в които страната е заявила, че има да наваксва в развитието си и където Швейцария може да предостави експертиза и опит. Тези области са: сигурност и правосъдие; подкрепа за гражданското общество; интеграция на малцинствата и уязвимите групи; околна среда и инфраструктура; подкрепа на частния сектор; изследвания и образование; подкрепа за двустранни партньорства.

 

Швейцарската подкрепа е организирана в 7 фонда и 4 проекта:

Тематичен фонд Сигурност подкрепя българските институции в усилията им за обществена сигурност, борбата с корупцията и организираната престъпност.

Тематичен фонд Научни изследвания е насочен към двустранния научен обмен и трансфер на знания.

Тематичен фонд Стипендии подпомага изследванията на български докторанти в швейцарски научни институти.

Тематичен фонд Партньорство поощрява обмена на опит между български институции и неправителствени организации с швейцарските им партньори.

Тематичен фонд Реформи, свързани с участието на гражданското общество е насочен към подкрепата на участието на гражданското общество в развитието на страната.

Тематичен фонд Подкрепа за социалното включване на роми и други уязвими групи – Програма ЗОВ (Здраве и образование за всички) обръща внимание основно на деца от ромски произход в предучилищна и ранна училищна възраст, като цели по-добрата им социализация, образование и интеграция за по-добри шансове за работа в бъдеще.

Проект Услуги по домовете насърчава извънболничната медицинска, както и социална, помощ, чрез която се подпомага живота на възрастни хора с хронични заболявания или трайна увреждания в домашни условия.

Тематичен фонд Въвеждане на принципите на дуалното обучение в българската образователна система (Проект ДОМИНО) подпомага реформата в системата на българското професионално обучение чрез разработването на модерно дуално образование, като използва българските традиции и най-добрия швейцарски и световен опит.

Проектът Обезвреждане на излезли от употреба пестициди е насочен към транспортирането и екологосъобразното унищожаване на остарели пестициди, складирани на много места в цялата страна.

Проектът Екологично събиране на опасни битови отпадъци въвежда устойчив модел на разделно събиране на опасни битови отпадъци в 22 общини, като в 5 от тях ще бъдат изградени пилотни центрове за временно събиране .

Проектът Зелени обществени поръчки подкрепя изработването на методологическа рамка за зелени обществени поръчки в България.

Проектът Модернизирани трамваи за София осигурява 28 ремонтирани трамвая от швейцарския град Базел, които ще пристигнат в столицата, и по този начин популяризира използването на обществения транспорт в София, водещ до по-малко задръствания и въглеродни емисии, както и до по-чист въздух.

Национално координационно звено към Министерски съвет отговоря за изпълнението на Българо-швейцарската програма в тясно сътрудничество с Швейцарски офис за сътрудничество, част от Посолството на Швейцария в София.

Повече информация на:
www.swiss-contribution.bg
www.swiss-contribution.ch/bulgaria

 

Швейцарският принос към разширения ЕС

Чрез приноса си Швейцария подпомага намаляването на икономическите и социалните различия в разширения Европейски съюз.

От 2007 година Швейцария е финансирала с един милиард швейцарски франка проекти и програми в десетте страни, които се присъединиха към ЕС през май 2004. България и Румъния, който влязоха в ЕС през 2007, получиха подкрепа от 257 милиона швейцарски франка. През декември 2014 швейцарският парламент одобри 45 милиона швейцарски франка за Хърватия, която е пълноправна членка на ЕС от 2013.

Разпределението на швейцарския принос между 13-те страни-членки става по специална формула, формирана на базата на броя на населението и на дохода на глава от населението.

Швейцария сключва двустранни рамкови споразумения с всяка една страна-партньор, което определя подкрепата за конкретни проекти след консултации със страната и независимо от ЕС.

Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (ШАРС) и Държавният секретариат по икономически въпроси чрез местни офиси във Варшава, Рига, Прага, Будапеща, Братислава, София, Букурещ, Любляна и Загреб отговарят от швейцарска страна за изпълнението на програмите.

 

Швейцарската подкрепа за разширения ЕС: факти и цифри

Виж повече