Регион Русе

В Община Русе по Програма ЗОВ работим в двата квартала на града „Тракция“ и „Селеметя“, съседното село  Бъзън и общините Ветово (вкл. съседното село Сеново), Иваново и Борово.

Ромите в четирите общини са 4687 по официални данни от последното преброяване от 2011 година, но според оценките на експерти са много повече. В Русе населяват основно „Селеметя“ и „Тракция“, където има и други уязвими групи в също тежко положение. Семействата са многодетни, голяма част от тях живеят при лоши хигиенно-битови условия. Основните им доходи са от месечно социално подпомагане и детски добавки. Някои от тях се прехранват чрез събиране на предмети и отпадъци, които предават на вторични суровини. Преобладават неграмотните родители, които са и трайно безработни.

В с. Бъзън има компактни общности турци и роми. В селото няма училище и децата биват извозвани в средищно училище. Има филиал на детска градина, но безработни майки не изпращат децата си в нея. В много от семействата не се говори на български език, което затруднява адаптацията на децата в учебния процес. Родителите са с ниска степен на грамотност и квалификация. Неграмотността тях се възпроизвежда с всяка изминала година.

Подобно е положението и в Община Ветово, където има хора, самоопределящи се като българи от турски произход, като миллет (роми, изповядващи исляма) и бургуджии (роми, изповядващи християнството). Много от децата не посещават училищата или отпадат от тях поради бедност и липса на мотивация. В селата Иваново и Щръклево в Общината преобладават ученици от ромски произход – 80-90%.

В Община Борово ромите са 1000, около една шеста от населението. Безработицата в общината висока. 51 % от търсещите работа са без определена квалификация и от тях над 70 процента са роми. Голяма група роми пазарът са продължително безработни. Някои търсят временно препитание в чужбина и оставят децата за месеци при роднини. Тези деца отпадат от училище още след началните часове и са обречени по-късно на безработица. Не са изключение ранните бракове, ниската сексуална и здравна култура, трафика на хора, престъпността.

Интегрираният подход предполага комплексна работа с уязвимите групи в двете основни направления – здраве и образование.

Общата цел на проекта е да се подобри живота маргинализираните и социално изключени общности, както и да се създадат подходящи условия за устойчивата им интеграция в обществото, като фокусът е върху ромите. Целенасочено работим повече деца да ходят на детска градина и начално училище, семействата да имат достъп до медицински услуги.

Планираме да се отворят две полудневни групи към детските градини „Ралица“в Русе и „Червената шапчица“ - филиал в с. Бъзън за деца между три и пет години, които не ходят на детска градина. Капацитетът на групата в гр. Русе е за 20 деца, а в с. Бъзън за 10 деца.

В кв. „Тракция“ в Русе няма регистрирана практика на общопрактикуващ лекар. Голяма част от бременните ромски жени са непълнолетни, не ходят на майчински консултации при специалист. За подобряване на достъпа до здравеопазване в квартала ще бъдат изградени два медицински кабинети – единият за общопрактикуващ лекар, а другият за АГ-специалисти.

Във фокуса на проекта са също културната интеграция и идентичността на ромската общност и по-доброто й обществено възприемане, както и подкрепа за ромското участие  в гражданското общество и административните институции на местно ниво.

Общата стойност на проекта в Община Русе е 2 458 983,77  лева, като собственият принос на Общината и партньорите е 47 213, 41 лв. Проектът започна през юни 2015 година, срокът за изпълнението на дейностите е три години.

Община Русе изпълнява проекта в партньорство с три общини – Иваново, Борово и Ветово, както и с Русенския университет „Ангел Кънчев“,  медицински център „Медика Експерт“, Сдружение на общопрактикуващите лекари, Сдружение „Център Динамика“, Сдружение "Еквилибриум" и Сдружение „Българо – Румънски трансграничен институт по медиация” (БРТИМ).

Свалете информация за работата по Програма ЗОВ в Русе
Виж повече

КАКВО ПРАВИМ В РУСЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

1. Всеобхватно включване в образователния процес на ромските деца в детските градини, предучилищните групи и основните училища. Работим с две детски градини и шест основни училища. По ЗОВ планираме 30 деца да тръгнат на детска градина, а на училище – 1171.

 • Формиране на полудневна форма на обучение за деца между три и пет години по специално разработен по проекта наръчник за педагогическа работа и работа с техните майки в новоремонтирани помещения в целодневните детски градини "Ралица" - Русе и  „Червената шапчица”, филиал с. Бъзън;
 •  Формиране на паричен фонд в общините Русе и Иваново за подпомагане на до 50  социално-слаби семейства годишно, чиито деца не посещават задължителните занятия в детската градина и училище;
 •  Подобряване на ефективността от ранното езиково обучение за децата-роми на възраст от три до пет години. Ще бъде въведена нова методика и обучени 20 педагози за ранно езиково обучение по български език за децата,  за които той не е майчин.
 • Организиране всяка година през трите години на проекта на поне четири полудневни и дневни екскурзии, посещения на театър, кино и музеи;
 • Ромски училищен медиатор ще започне работа в ЦДГ Ралица - Русе;
 • Ремонтирани и обзаведени стая в ЦДГ "Ралица" в Русе и стая в ЦДГ „Червената шапчица”, филиал с. Бъзън;

2. Консултиране на родители-роми, за да бъдат мотивирани да изпращат децата си на детска градина и училище: разкриване на приемни в шестте училища, включени в проекта, както и мобилна работа. Образователни медиатори ще идентифицират по места застрашените от отпадане от училище деца в кампании от типа „От врата на врата“. Очаква се родителите да започнат да посещават родителска приемна в близките училища, където могат да получат съвети и подкрепа.

 • Седмични занимания за родители и деца в клубове, водени от опитни професионалисти. Ще се сформират три постоянни групи (две в ОУ “Алеко Константинов“ и една в ОУ „Братя Миладинови“).
 • Организиране на летни училища и летни лагери за поне 100 деца от ромски произход, застрашени от отпадане от училище;
 • Програма „Втори шанс”, през която да преминат поне 20 ромски деца, отпаднали от училище;
 • Въвеждане на часове по здравно и сексуално образование в училищата и обучени 660 ученици по метода „Връстници обучават връстници” в Община Русе и общините - партньори;
 • Поне 500 деца обхванати от информационни кампании за превенция на трафика на хора;
 • Ангажиране на помощник-възпитател от ромски произход в ОУ „А. Константинов” - Русе и седем ромски училищни медиатори
 • Ремонтирани и обзаведени по две учебни стая в ОУ „Братя Миладинови” и ОУ „Алеко Константинов“, Русе.

3. Повишаване на професионалния капацитет на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна и мултиетническа среда:

 • Многомодулно обучение за общо 170 педагогически специалисти от учебните заведения в общините партньори;
 • Обучени 30 педагогически специалисти за въвеждането на часове по здравно и сексуално образование в училищата.

 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 Работим за по-голяма достъпност на здравните услуги до ромската общност и други рискови групи чрез информиране, консултиране, придружаване до профилактични прегледи и повишаване на здравната култура:

 • Разширение на Детска ясла № 6 в гр. Русе чрез създаване на две нови яслени групи за 30 деца в ремонтираната сграда на Дома майка и дете – Русе. Кампания ще разясни условията за прием в детската ясла, както и ще помогне на родителите при подаване на документите за прием.
 • Общо 25 лекари от доболничната и спешна  помощ ще бъдат обучени за работа с роми и социално-уязвимите групи;
 • Мобилна работа за консултиране и разясняване на необходимостта от семейно планиране сред общо 1300 представители на ромската общност;
 • Ежегодни едномесечни кампании за информиране за въпросите на репродуктивното здраве;
 •  Предоставяне на доболнична и специализирана помощ на 2700 здравно-неосигурени;
 • Четири изнесени в общността приемни за медицински грижи в общините-партньори;
 • Шест ромски здравни медиатори подбрани, обучени и назначени в общините-партньори.

 

ОВЛАСТЯВАНЕ

 1. Укрепване на културната интеграция и идентичността на представителите на ромската общност:
 • Организиране на ежегоден фестивал „Сцена под небето" по повод 8 април - Международния ден на ромите в четирите общини, в които работим;
 • Ежегоден фестивал „Етноритми без граници”;
 • Ежегодна изложба-базар с традиционни ястия на различните етноси.

       2. По-добро обществено приемане на ромите и засилено ромско участие на местно ниво:

 • Общински служители от общините Иваново, Ветово и Борово ще преминат обучение за работа в мултикултурна и мултиетническа среда;
 • Обществени консултативни съвети по ромските въпроси ще заработят към общините Иваново, Ветово и Борово.

Виж повече

Образование

Нов модел за овладяване на български от деца-билингви

2016-10-08

Нов модел, който помага на малки деца, чийто майчин език е ромски или турски, да научат български, бе разработен през 2016 година в Русе в рамките на ЗОВ. Моделът може да бъде ползван от педагогическите специалисти, работещи с деца билингви на възраст между три и пет години за ранно изучаване на български език в детската градина.

Екип от Българо-румънския институт по медиация – партньор на Община Русе е подготвил 81 оригинални игри, чрез които децата лесно овладяват езика.

За първи път моделът бе представен пред 12 педагози от двете детски градини на работна среща-семинар на 7 октомври 2016 г. Те имаха възможност да проиграят част от разработените игри и да дискутират възможностите за експертна оценка на модела.

Предстои тестването на модела в пряката работа с децата от полудневните групи в двете детски градини „Ралица“ и „Червена шапчица“, партньори по Програма ЗОВ.

Виж повече

Приемни за консултации на родители роми в Русе

2016-07-13

През 2016 година в Русе бяха отворени осем приемни за консултиране и мотивиране на родители роми да изпращат децата си на училище. Приемните са на място в учебните заведения: четири в Община Русе, две  в Община Ветово и по една в общините Борово и Иваново.

103 родители са подали заявления да идват на такива консултации. До края на октомври бяха направени 142 индивидуални консултации, три групови сесии с родители, както и  серия срещи с 20 педагогически специалисти за обратна връзка по конкретни случаи.

Сключени са три споразумения за сътрудничество в работата на приемните с дирекциите по социално подпомагане в Русе, Ветово и  Две могили.

Виж повече

Ремонти на детски градини в Русе

2016-10-19

С преустройство на помещения в Детска градина „Ралица“ в кв. “Тракция“ – Русе бяха създадени подходящи условия за работа с деца от три до пет години, които досега не са посещавали градина.  Отделено е място и за медицински кабинети, за да може родители и деца от квартала да имат достъп до медицински услуги. Детската градина ще започне в най-скоро време приема на около 20 деца.

В рамките на ЗОВ в Детска градина „Червената шапчица“ - филиал в с. Бъзън бяха ремонтирани  помещения, в които се организират занимания за деца от полудневна група.  Градината ще приема по осем нови деца всяка година.

Виж повече

Информационни кампании за трафик на хора сред уязвимите групи в Русе

2016-10-27

Разясняването на рисковете за нелегален трафик на хора бе основната тема на  информационни срещи, фокус групи и кампании  пред 2016 в Русе (кв. „Дружба“ 2) и в общините Иваново и Борово.

594 ученици и 100 представители на общността бяха обхванати в информационната кампания „Не се продавай“, състояла се от януари до март 2016 г.

С информационна кампания „Да спрем трафика на хора“ (май-юни 2016 г.) екипът на проекта достигна до 227 ученици и 112 представители на общността от Русе и партниращите по-малки общини.

Виж повече

Клубове „Родител-дете“ в Русе имат всяка седмица занимания

2016-10-19

 В преустроените класни стаи на основните училища  „Алеко Константинов“ и  „Братя Миладинови“ в гр. Русе  през 2016 година бяха разкрити клубове „Родител-дете“.

Експерти на Сдружение „Еквилибриум“ работят индивидуално с родители и деца, използвайки игрови техники, за да ги мотивират да са активни и отговорни към образователния процес.          

Всяка седмица в ОУ „Алеко Константинов” се организират съвместни клубове с родители и деца от двете предучилищни групи, а групата в ОУ „Братя Миладинови” са включени родители и децата им от началния курс. Водещите са професионалисти с опит в интерактивните техники и методи за работа с деца и родители. Сесиите преминават в съвместни игри, песни и творчески занимания. Децата и техните родители общуват помежду си на български език, заедно творят предмети от природни материали.                          

Виж повече

Няколко стотин родители в Русе редовно посещават извънкласни занимания с децата си

2018-06-30

През периода януари – юни 2018 година 609 родители посещаваха съвместно с децата си извънкласни занимания, мотивационни срещи и събития от кампанията срещу трафика на хора.

47 деца от предучилищни групи имаха допълнително обучение по български език.

Организирано бе обучение за работа с деца на предучилищна възраст в мултикултурна среда, в което се включиха 29 учители и преподаватели.

Виж повече

Русе - Резултати ОБРАЗОВАНИЕ

2019-08-14

Деца от 3 до 6 години в детски градини, участващи в новосъздадени групи  по Програма ЗОВ - 177

Ученици от 1 до 4 клас, участващи в новосъздадени групи по Програма ЗОВ - 970

Участници в събития - тържества, театър, кино и други културни и спортни събития – 410

Деца, включени в извънкласни дейности (ученически клубове, клубове с участие на ученици и родители, летни училища, екскурзии, музеи) – 740

Родители, участващи в срещи и консултации във връзка с образованието на техните деца – 736

Бележка: Данните се отнасят за периода 2016 – 2018 г.

Виж повече
Виж повече

Здравеопазване

Обучения на лекари от спешна помощ в Русе

2016-10-10

Програма за тримодулно обучение на лекари за работа с ромската общност и със социално-уязвимите групи бе разработена през 2016 в рамките на Програма ЗОВ в Русе.

Преди това проучване отрази виждането на работещите в центровете за спешна медицинска помощ в Русе, Ветово и Две могили за нуждата от такова обучение.

По Модул 1 вече бе организирано обучение на работното място за 50 медицински и немедицински специалисти, работещи  в центровете за спешна медицинска помощ.

Виж повече

Две нови яслени групи в Детска ясла № 6 в гр. Русе

2016-11-15

С разкриването през ноември 2016 на две нови яслени групи с общо 25 деца бе разширена Детска ясла № 6 в кв. „Чародейка“ в Русе. Тя пое деца от квартал „Дружба“, както и от два съседни квартала. Децата в яслата са от ромски, турски и български произход.


Двете групи се помещават на втория етаж на закрития година по-рано Дом за медико-социални грижи за деца, който бе изцяло обновен и обзаведен в рамките на Програма ЗОВ.


С децата работят девет новоназначени специалисти: четири медицински сестри, четири детегледачки и един педагог.

Виж повече

Скрининги на деца от района ни в Русе

2016-10-03

Експерти от Медицински център „Медика Експерт“ ЕООД – партньор по ЗОВ в Русе извърши скрининги за белодробни заболявания на 552 деца от уязвимите групи. При осем от прегледаните деца бе установена бронхиална астма, а при девет  - бронхит. За констатираните  проблеми са уведомени медицинските специалисти и директорите на училищата и са направени препоръки за консултация със съответния специалист.

По време на извършените скрининги за очни заболявания на 552 деца от уязвимите групи бяха открити проблеми при 45 деца.

През 2016 бяха направени скрининги за гръбначни изкривявания сред 600 деца от първи до четвърти клас децата в общините Иваново, Борово и Ветово. Открити бяха проблеми при 49 деца.  Специалистите дадоха препоръки на децата и родителите.

 

Виж повече

Медицински прегледи в ЗОВ-района в Русе

2018-06-30

През периода януари – юни 2018 година, местните партньори по ЗОВ – Медика и Асоциацията на общопрактикуващите лекари, продължиха работата си по здравните дейности, предвидени в проекта – извършени са 959 общи прегледа, 70 АГ-прегледа и 524 скрининг-прегледа (в четири училища).

459 рами се включиха в кампаниите за предотвратяване на ранни бракове и аборти, а други 570 бяха обхванати в кампании срещу трафика на хора, организирани от организациите Динамика и БРТИМ.

Виж повече

Русе - Резултати ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

2019-08-14

Общи медицински прегледи, извършени от общопрактикуващите лекари и педиатри и скрининги – 9 356

Специализирани медицински прегледи, вкл. гинекологични прегледи – 483

Поставени вътрематочни спирали - 38

Бенефициенти на информационни кампании и събития, групи за здравна подкрепа на жени и младежи  - 3 191

Бележка: Данните се отнасят за периода 2016 – 2018 г.

Виж повече
Виж повече
Даниела Шилкова

Ръководител на проекта

Заместник-кмет на Община Русе. Има висше юридическо образование и професионален опит в сферата на правните и административни науки. От ноември 2011 е зам.-кмет по „Икономика, инвестиции и собственост” на Община Русе. Преди това е била главен секретар в Областна администрация - Русе, началник отдел в Областна администрация - Русе, старши юрисконсулт в Община Русе.

Мариела Личева

Координатор на проекта

Директор на дирекция „Здравни и социални дейности“ в Община Русе. Магистър по финанси като притежава и висше образование по специалността „Социална педагогика“ и специалист по Акушерство и гинекология. Защитила е следдипломна квалификация по Здравен и социален мениджмънт. Притежава професионален опит в сферата както на здравеопазването, така и на социалните дейности.  

Емилия Лазарова

Главен счетоводител на проекта

Главен счетоводител в Обединено счетоводство „Социални дейности”  при Община Русе от 2003 г. до момента.  Ръководи и организира счетоводната отчетност на финансово-стопанската дейност на социалните услуги в Община Русе.

Елка Чавдарова

Oперативен счетоводител на проекта

Оперативен счетоводител в Обeдинено счетоводство „Социални дейности“ при Община Русе.

Искрен Илиев

Юрист

Юрист на Общински съвет Русе. Има висше юридическо образование. Работил е в Дирекция инспекция по труда - Русе и Община Русе.

В рамките на проекта подпомага  разработване на необходимата документация и процедури за провеждане на обществените поръчки, избор на изпълнител  и външни услуги, както и разработване на всички договори в рамките на проекта.

Йорданка Бояджиева

Строителен експерт на проекта

Главен специалист в дирекция „Устройство на територията“ в Община Русе. Участва в комисията за избор на изпълнител на строителството на обектите, изграждани в рамките на проекта.

Мая Петрова

Технически сътрудник на проекта

Главен експерт „Стопански дейности и защита на потребителя“ в Община Русе. Магистър „Индустриален мениджмънт“. Целият й професионален опит е преминал в Община Русе.

Невена Енчева

Технически сътрудник

Старши специалист в отдел „Гражданско състояние“, бакалавър по „Икономика на туризма“.

Дарина Дончева

Координатор от Община Иваново

Старши експерт „Общинска собственост“ в Община Иваново.

Семра Идиризова

Координатор от Община Ветово

Младши експерт „Здравеопазване, социална дейност, младежка дейност и спорт“ към Община Ветово.

Диана Стойчева

Координатор от Община Борово

Старши учител в Професионална гимназия по селско стопанство в гр. Две могили.

Виж повече

Община Русе

Община Русе

Виж повече

Медицински център „Медика Експерт“ ЕООД

Медицински център "МЕДИКА ЕКСПЕРТ” е специализирано лечебно заведение за извънболнична помощ. Има изградени центрове по физикална и рехабилитационна медицина в градовете Русе и Борово, както и няколко успешно разработени възстановителни центрове в Русе.

По проекта на ЗОВ центърът ще осигури квалифицирани професионалисти със специалности: офталмология, акушерство и гинекология, педиатрия, физиотерапия и рехабилитация. Специалистите по офталмология, педиатрия, физиотерапия и рехабилитация ще направят скринингови изследвания за белодробни и очни заболявания, и гръбначни изкривявания на ученици от първи до четвърти  клас.

Чрез здравните медиатори специалистите в областта на акушерството и гинекологията ще работят по превенция и профилактика в четири нови акушеро-гинекологични амбулатории.

Виж повече

Община Иваново

Община Иваново е с площ около 495 454 дка (над 17 % от Област Русе). Административен център на Общината е с.Иваново, чието развитие започва с построяването на ж.п.линията Г.Оряховица-Русе през 1895 г.

Преобладава българското население. Турската общност е 9,4 %, а ромската - 5,9 %.
Населението на общината се характеризира с големия процент възрастни хора и ниска раждаемост.  Постепенната миграция на младите хора към областния център гр. Русе и чужбина, създава предпоставки за обезлюдяване и закриване на основни училища. 

Виж повече

Община Борово

Община Борово заема площ от 245,3 кв.км., което е малко повече от 0,222% от територията на страната. Община Борово се състои от седем населени места - гр. Борово, което е общинският център и шест кметства - с. Обретеник, с. Екзарх Йосиф, с. Батин, с. Горно Абланово, с. Брестовица и с. Волово. По данни на общината населението е 7244 души.

В Община Борово има едно Обединено детско заведение - “Славейче” с два филиала – в селата Горно Абланово и Обретеник. Посещават го близо 100 деца до седемгодишна възраст.

Три са общинските училища на територията на Община Борово: СОУ “Св. Климент Охридски” – град Борово, в ОУ “П. Р.Славейков” – село Обретеник и  в ОУ “Христо Ботев” – село Горно Абланово. До средищното училище в село Горно Абланово се извозват деца от селата Батин и Екзарх Йосиф, а до средищното в град Борово – от селата Брестовица и Волово.

Виж повече

Община Ветово

Общата площ на общината е 352 515 дка., населението е 18 000 жители. Територията на Община Ветово обхваща част от Дунавската хълмиста равнина. Заема западната част от Лудогорието и западните склонове на разградските височини.

Община Ветово исторически се е формирала като център на мултиетнически култури. Тя е типичен район с концентрация на етнически малцинства. Това налага разработването на дългосрочна политика за приобщаването на малцинствата.

Виж повече

Сдружение „Българо – румънски трансграничен институт по медиация” (БРТИМ)

От създаването си през 2009 г.  БРТИМ работи за социалната и образователна интеграция на децата и учениците и социалното включване на младежите, които не са ангажирани в образование, обучение или заетост. Организацията предоставя социални услуги за деца: Център за обществена подкрепа за деца (ЦОП) и Център за възстановително правосъдие за деца (ЦВПД).

Към Сдружението функционират още Контактен център за деца и родители след раздяла, в процес на развод и след развода и Център за оценка на потенциалните възможности.

БРТИМ е активен партньор на общините в Област Русе за прилагане на политиките за интеграция на ромите.

Виж повече

Сдружение „Еквилибриум“

Сдружение с нестопанска цел „Еквилибриум“ е учредено през 2004 г.  От 2009 година има лиценз за предоставяне на социални услуги.

В рамките на проекта по Програма ЗОВ  „Еквилибриум” работи в две направления – образование и здравеопазване.

В направление „Образование” сдружението организира занимания в съвместни клубове за родители и деца в две русенски основни училища  - „Алеко  Константинов“ и  „Братя Миладинови“.

В направление „Здравеопазване” „Еквилибриум” има дейности за подобряване на майчиното и детското здраве. Сдружението изнася беседи по семейно планиране, придружава бременни здравнонеосигурени жени от ромски произход за АГ- консултации, както и подпомага младите майки със съвети и материална помощ, организира за подходяща контрацепция за жените от ромската общност.

 

Виж повече

Сдружение „Център Динамика”

Сдружение „Център Динамика” е учредено 2009 година. Мисията му да оказва  психо-социална подкрепа, правна помощ и консултиране на уязвими групи от общността за постигане на равнопоставеност.

В рамките на ЗОВ сдружението е ангажирано с обучение на педагогическите специалисти за въвеждане на часове по здравно и сексуално образование в училищата; с тренинг-обучения по метода „Връстници обучават връстници”; с информационни кампании за разясняване на рискове от трафик на бебета и ромски момичета с цел сексуална експлоатация; с кампании за разясняване на рисковете от ранните раждания, аборти и необходимостта от контрацепция

Виж повече

Русенски университет „Ангел Кънчев“

Университетът е създаден през 1945 година. В него се обучават около 10 000 студенти и докторанти от близо 500 висококвалифицирани преподаватели, от които 49 професори.

В Русенския университет има акредитирани 20 професионални направления в: Педагогически науки; Социални, стопански и правни науки; Природни науки, математика и информатика; Технически науки; Здравеопазване, Социални дейности и спорт.​

През учебната 2016/2017 г. Русенският университет обучава студенти в 52 бакалавърски, над 80 магистърски специалности и в докторантури.

Виж повече

Сдружение на общопрактикуващите лекари

Сдружението на общопрактикуващите лекари е партньор по проекта, изпълняван в Русе в рамките на Програма ЗОВ.

Виж повече