Какво правим

Образование и здравеопазване са двете основни направления, в които Програма ЗОВ се фокусира. Залагаме също на културни и спортни събития, както и на представянето на добри ромски практики за социално включване.

Кои са приоритетите на Програма ЗОВ:

Приоритет 1: Интеграция на ромите в образователната и здравната системи:

 • Достъп до качествено образование: занимания в детски градини, предучилищните дейности и програми за ромски деца между три и шест години; началното образование за ромските деца между шест и десет години; първична здравна помощ, репродуктивно, майчинско и детско здравеопазване, както и здравна профилактика.
 • Подобряване или създаване на нова инфраструктура за образование и здравеопазване: здравни-консултативни центрове,  училища и детски градини.

 

Приоритет 2: Интеграция на ромската общност:

 • Подкрепа за ромската културна идентичност и интеграция
 • Популяризиране на положителния имидж на ромите

Образование

Без образование хората от уязвимите групи са обречени на безработица, бедност и безперспективност.  Затова в ЗОВ се насочваме към образованието на най-малките. За ромските деца достъпът до детски градини и училище е и начин за социализация и интегриране в българското общество.

Предучилищното образование на децата е от особена важност за Програма ЗОВ, тъй като това е времето, когато децата се подготвят за началното образование. За ромите това е време за интегриране в единната образователна система чрез усъвършенстване на българския език и придобиване на основни навици за учене, социално поведение, хигиена и адаптиране. Тук е мястото и времето за интензивна работа с родителите, за да бъдат наясно с важността на образованието за развитието на децата им. Тази работа е също толкова важна, колкото и предоставянето на качествено и интересно образование, съобразено и нагодено към ромския етнос.

Без предучилищната подготовка децата имат сериозни трудности в началното училище. В ЗОВ се стремим да има приемственост между детска градина и начално училище за ромските деца. Фокусът ни е да задържим учениците в училище, както и да работим и с родителите, организирайки ги в съвместни извънкласни занимания. Особено внимание отделяме и на повишаването на качеството на преподаване от началните учители.

В шестте района по Програма ЗОВ работим с партньорите:

 • Да намалим колкото се може повече броя на отпадащите от училище ромски деца и да помогнем за реинтеграцията им в образователната система;
 • Да открием нови групи в детски градини и построим/ремонтираме детски градини (Сливен, Монтана, Звездец), за да могат повече ромски деца да получат образование;
 • До подобрим качеството на преподаването и приобщаващото образование в предучилищните групи и в началните училища;
 • Да повишим знанията на ромските деца по български език, за да могат по-лесно да се интегрират в обществото;
 • Да информираме родителите за ползите от образованието и да ги убедим да поощряват децата си да ходят на училище;
 • Да подобрим услугите, предоставяни от медиаторите по образование - хората, които са най-близко до ромската общност;
 • До обучим учителите да работят ефективно в мултикултурна среда.

Стремим се към устойчивост на Програмата чрез сътрудничество с централните власти и осигуряване на финансиране след приключването на Програма ЗОВ през 2019 година.

Виж повече

Здравеопазване

Ромите, особено деца и млади жени и майки, както и другите социално уязвими групи имат сериозни здравословни проблеми и страдат от хронични заболявания. Положението става още по-сериозно, когато мнозина от тях нямат с години адекватно лечение поради недостиг на лекарска помощ, липса на достъп до медицински услуги или на здравни осигуровки. Трайната безработица сред общността създава усещането за обреченост.

Ромите имат сериозен проблем с достъпа до медицинска помощ. Целта ни в ЗОВ е тези от тях, които имат здравноосигурителни права, но не са регистрирани при общопрактикуващия лекар, да го направят. За безработните проблемът с осигуровките остава, но се опитваме да помогнем с прегледи за млади майки и бременни. Крайната ни цел е да се подобри здравният статус на уязвимите групи.

Детско здравеопазване: България продължава да е на едно от първите места па детска смъртност в ЕС. Целта на Програма ЗОВ е да се подпомогнат усилията на национално и общинско ниво за обръщане на тази тенденция чрез по-добър достъп до качествени здравни и в частност педиатрични услуги.

Грижи за бременни и млади майки: Голяма част от ромските жени не са здравноосигурени, от друга страна при тях се наблюдава най-високо ниво на раждаемост, особено във възрастта под 19 години, както и най-висока честота на вродени малформации поради близки родствени връзки. Болшинството от бременните ромски жени не посещават консултации и първият преглед по време на бременността им е чак при постъпване за раждане. Целта на Програма ЗОВ е да допринесе за обрат на тази тенденция, както и да се подсилят общо-практикуващите лекари и АГ- практиките на местата, където ги няма или са недостатъчни.

В районите по Програма ЗОВ работим съвместно с партньорите:

 • Да осигурим за повече хора достъп до първични здравни грижи чрез отварянето на нови работни места за общопрактикуващи лекари;
 • Да подобрим качеството на майчиното и детското здравеопазване, както и достъпа до него;
 • Да бъдат предоставени услуги в областта на репродуктивното здраве и подобрена осведомеността по въпросите на семейното планиране и репродуктивната здравна помощ;
 • Да има повече здравни медиатори в ромските квартали, като се подобрят качеството и ефективността на работата им.
Виж повече

Овластяване и култура

Двете главни приоритетни линии на ЗОВ здраве и образование са надградени и с други важни дейности. Чрез културни мероприятия и спортни събития поощряваме ромската интеграция, както и популяризираме ромските празници, култура и традиции. Програмата се стреми да покаже също така положителния имидж на ромите, непознат и често пренебрегван в българското общество. Тези дейности по ЗОВ са преплетени с основната ни работа и подсилват ефекта й.

В районите по Програма ЗОВ работим съвместно с партньорите:

 • Да насърчим участието на ромските семейства в живота на общността чрез културни и спортни събития, съвместно честване на празници и ромски традиции;
 • Да подобрим стратегическия подход на местната власт, учителите и лекарите към ромската общност;
 • До покажем истории на успеха на хората от тези уязвими общности, които могат да послужат за пример за следване.
Виж повече