Регион Шумен

Проектът на Община Шумен за социалното включване на роми и други уязвими групи „Взаимодействието с общността - фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция“ е фокусиран върху трите квартала на Шумен „Млада гвардия”, „Еверест” и „Витоша”, както и в съседното село Ивански, в който има компактно ромско население. Дейностите в проекта са насочени към образование и здравеопазване, основни проблеми в интеграцията на ромите и другите уязвими групи.

По официални данни от последното преброяване през 2011 г. населението на Област Шумен наброява 180 528 души, като ромският етнос е трети по численост след българския и турския. Като роми се самоопределят 13 847 души.

Самоопределилите се като роми в Община Шумен са 4 042 души, както и една четвърт от близо 1500-те жители на село Ивански. По неофициални данни обаче броят им е повече.

Проблемите на тази общност са сериозни и се задълбочават с времето. Има голяма безработица и много млади семейства търсят работа в чужбина. Според анализи на образователните институции в общината много млади роми показват незаинтересованост за своето образование и не тръгват на училище. Много от тези, които тръгват, не говорят добре български, натрупват неизвинени отсъствия, трудно се справят с учебния материал и постепенно отпадат от училище. Проблем е, че родителите – в голямата си част са неграмотни, не стимулират и мотивират децата си да ходят на училище. С времето шансовете на тези деца за социална и трудова реализация все повече намаляват.

В гр. Шумен и в с. Ивански има деца в задължителна предучилищна възраст, както и по-малки, които не посещават детска градина. Така по-късно те се оказват неподготвени за постъпване в училище. Част от проблема е свързан с липсата на капацитет в детските градини. Проектът ни планира ремонт на помещенията в Детска градина „Пролетна дъга”, което ще даде възможност да бъде сформирана нова детска група за 18 деца от близките квартали.

Ремонти се планират и в Основно училище „Хр.Ботев” в с. Ивански, където от първи до осми клас учат 156 ученици, предимно от ромски произход. Около 50% от тях не владеят добре български и имат ниски оценки в училище, а 25% не посещават редовно учебни занятията. И в двете сгради на училището се ползват външни тоалетни, няма зала за провеждане на родителски срещи, културни събития и празници. Училището няма медицински кабинет и медицинско обслужване.

Основната ни работа обаче ще бъде насочена към обхващането и задържането на повече деца в детската градина и в училището. С общо 331 деца и ученици ще реализираме планираните дейности през тригодишния период на проекта, като ще се опитаме да достигнем до повече хора в общността чрез образователните ни медиатори. Ще използваме нови форми като „летни училища”, „наваксващи училища”, „уикенд училища” и допълнителни занимания.

Важна част от дейността ни е и работата с родителите. Поставяме си за цел да работим поне с 200 родители в „Училище за родители”.

Над 60% от ромското население в община Шумен са здравно неосигурени и това е проблем за тяхната профилактика и лечение. Ситуацията се дължи на ниската здравна култура на тези хора, породена от бедността и необразоваността им. Проектът ще работи и в тази посока, като ще подобрим и възможностите за здравни услуги. Предвиждаме ремонт на двуетажна сграда в с. Ивански. В момента там има само един кабинет на общопрактикуващ лекар, тъй като останалата част на сградата е непригодна. С обновяването на сградата повече бременни и млади майки ще могат да посещават лекар за прегледи и ваксинации на децата си. За това ще помогнат действащите двама и един новоназначен здравен медиатор за селото.

За приобщаването на ромите в обществото планираме серия от културни събития, за които се насочваме към самата им общност, както и към останалата част от населението: театрални постановки, концерти и спортни състезания.

Проектът започна през октомври 2016 г. и се очаква да приключи през април 2019 г. Общата му стойност е 723 656 лв., като 533 682 лв. е швейцарското съфинансиране, Община Шумен ще работи по проекта в партньорство с Шуменски университет „Епископ Константин Преславси”, Детска градина „Пролетна дъга”, Основно училище „Хр.Ботев” – с. Ивански, Диагностично-консултативен център 1 – Шумен и Семейно-консултативен център - Шумен.

Свалете информация за работата по Програма ЗОВ в Шумен
Виж повече

КАКВО ПРАВИМ В ШУМЕН

ОБРАЗОВАНИЕ

      Предучилищно образование

          Изграждане на материална база за сформиране на нова група за деца от 3 до 6 години в детската градина „Пролетна дъга“ – изграждане и обособяване на занималня, предверие пред спалнята, спалня, санитарен възел – умивални и тоалетни, съблекалня за деца, офис за храна, коридори – голям и малък, стая - гардероб с реквизит за занимания по интереси, стая за родители на втори етаж, стая за медицинското лице на ІІ етаж, стълбище към централен вход, изграждане на спортна площадка. разширение, изолация, подмяна на входни врати, ПВЦ – прозорци, подови настилки, В и К, ремонт на тоалетни – детски и за възрастни и освежаване на стени във филиалите на детската градина на обща стойтост – 117 631 лв.

 • Ремонт на филиала на детската градина и прилежащите площи в кв. „Еверест”, с цел създаване на по-добри условия за занимания и отдих на децата.
 • Занимания с деца, невладеещи български език, съвместни извънкласни дейности с деца, родители и учители – „летни и уикенд училища“.
 • Обучение на педагогически кадри и родители.
 • Кампании и работа на терен чрез здравни медиатори, помощник - учители, наставници и доброволци от ромската общност за по-добро обхващане на децата в предучилищна подготовка и за оказване на подкрепа на родителите за подобряване на грижата за децата.

 

Начално образование

 1. Ремонт на Основно училище „Хр. Ботев“ - с. Ивански и подобряване на пристройката към основната сграда. Изграждане на пристройка със санитарни възли и медицински кабинет към основната училищна сграда.
 2. Занимания с ученици от 7 до 10 г. за по-добро ниво на владеене на български език и повишаване на образователните резултати по основни учебни предмети.
 3. Обучение на педагогическите кадри за прилагане на принципите на интеркултурното образование като фактор за изграждане на стимулираща ученето и постиженията учебна и възпитателна среда в училище.
 4. „Училище за родители“ ще работи за мотивацията на родителите за по-активно участие за образованието и възпитанието на децата им.
 5. „Уикенд училища“ – за развитие и изява на творческите способности на децата, родители и учители.

 

            Средно образование

 • Консултации с родителите, за чиито деца има риск да отпаднат от училище –  в трите шуменски квартала „Млада гвардия“, „Еверест“ и  „Витоша“ в гр. Шумен, както и в с. Ивански.

 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 • Обновяване и ремонт на здравна служба в село Ивански;
 • Безплатни профилактични прегледи деца, жени и млади семейства без здравни осигуровки в гр. Шумен и с. Ивански – общо 300 жени и 150 деца от 0 до 7 години;
 • Обучение на един здравен медиатор за с.Ивански;
 • Идентифициране на децата, които не са имунизирани и насърчаване на родителите за извършване на имунизации – кварталите в Шумен „Млада гвардия“, ”Еверест” и ”Витоша”, както и в с. Ивански;
 • Кампании сред ромските родители за здравната профилактика и здравни грижи – 15 кампании в Шумен и с. Ивански.
 • Безплатни гинекологични прегледи на жени без здравни осигуровки в гр.Шумен и с. Ивански – минимум 200 жени;
 • Консултации и предоставяне на информация за жени в репродуктивна възраст  - в Шумен и с. Ивански – минимум 200 консултации;
 • Профилактични прегледи за жени, бременни, млади майки и деца.
 • Осигуряване на безплатни контрацептивни средства за нуждаещи се от   кварталите „Млада гвардия“, „Еверест ” и .„Витоша” в Шумен, както и в с. Ивански;
 • Здравни обучения за млади хора и родители от трите шуменски квартала и с. Ивански.

Виж повече

Образование

Започват ремонти в района ни в Шумен

2017-09-29

Вече е избран изпълнител на ремонт в Детска градина „Пролетна дъга” и нейния филиал в Шумен. Ще бъдат ремонтирани и обновени помещенията в градината, което ще даде възможност да бъде сформирана нова детска група за 20 деца от близките квартали. Освен това се извършва и ремонт на площадките за игра в основната сграда на градината. Междувременно местният екип работи по идентифициране и записване на деца за новата група в градината.

Ремонти се планират и в Основно училище „Хр.Ботев” в с. Ивански, където от първи до осми клас учат близо 150 ученици, предимно от ромски произход. И в двете сгради на училището се ползват външни тоалетни, няма зала за провеждане на родителски срещи, културни събития и празници. Училището няма медицински кабинет и медицинско обслужване. Всички тези услуги ще бъдат осигурени в почти ремонтирания вече образователен център към училището.

Предстои да бъде избран изпълнител за Медицинския център в с. Ивански, където ще бъде направен ремонт на старата сграда.

Виж повече

Учене не само в клас през учебната година

2017-09-01

Летни и наваксващи училища са форми, които Програма ЗОВ използва още от старта на проекта в Шумен, за да бъдат повишени знанията на децата.

„Лятно училище” бе организирано през първата половина на 2017 за 30 деца (4-6 години) от Детска градина „Пролетна дъга“ в 30 деца на същата възраст Шумен, като бе направен и предварителен подбор кои имат най-голяма нужда от подобряване на знанията по български език, както и от социални умения. Използват се  иновативни методи и специализирани дидактически пособия, за да могат децата да обогатят речниковия си запас на децата, да се изразяват по-добре в конкретни житейски и учебни ситуации. Заниманията в „лятно училище“ ще продължат и през следващата година.

През 2017 година 72 деца на възраст между 7 и 10 години в Основно училище „Хр. Ботев“, с. Ивански започнаха занимания в две групи в „наваксващи училища“, за да подобрят знанията си по български език и математика. Заради различното ниво на учениците заниманията на групите са с различно темпо, а в по-голяма част от времето учителите работят с децата индивидуално.

Контролните в края на учебната година показаха добри резултати в националното външно оценяване, добри са постиженията на децата по четене и математика. Организирани бяха интересни състезателни игри по български език и математика между ученици от групите по проекта и други ученици от училището.

Виж повече

И родителите продължават да учат заедно с децата

2017-09-08

По Програма ЗОВ в Шумен активно работим с общо 127 родители от Шумен и с. Ивански. Те отново влизат в класната стая, за да научат как да стимулират децата си да посещават редовно заниманията в детската градина и в училище.  

„Училище за родители“, което действа в района ни в Шумен от началото на 2017, се доказа като успешна форма за работа с родителите. В лекции и свободни дискусии те получават информация по различни теми, свързани с децата им - образование, здраве, култура, възпитание, права и отговорности. Обучението се води от добре подготвени педагози и медицински специалисти от ДГ „Пролетна дъга“ – Шумен и  ОУ „Хр. Ботев“ – с. Ивански. Ето част от темите на “уроците“:  « Култура на етносите от Шуменския край”; „Съвременното   семейство като възпитателна среда”; „Взаимоотношенията в обществото и етническата толерантност”; „За правата, свободите и отговорностите на децата” и др.

Другата успешна форма за работа с родителите са  „Уикенд училищата“, в които деца, ученици и родители от ДГ „Пролетна дъга“- Шумен и  ОУ „Хр. Ботев“- с. Ивански имат съвместни занимания. Те с интерес и ентусиазъм участват в различни ателиета:  „Театрално изкуство“, „Сръчни ръце“,  „Ромски фолклор“ и „ Празници и обичаи“. Резултатът на тези занимания са не само знания и умения, способност за работа в екип, но и интересни изложби на майстореното от деца и родители, които бяха организирани в детската градина и училището.

Виж повече

Активни образователни медиатори в Шумен

2017-08-05

В района ни в Шумен от юни 2017 година активно работят трима образователни медиатори: двама са в Детска градина „Пролетна дъга“и филиала й -  гр. Шумен и един - в Основно училище „Хр. Ботев“- с. Ивански. И тримата бързо се утвърдиха като истински посредници между ромската общност от трите шуменски квартала „Еверест“, „Млада гвардия“ и „Витоша“ и с. Ивански и образователните институции.

Тримата правят индивидуални срещи с родители на деца и ученици  в задължителна предучилищна и училищна възраст, за да ги запишат в Детска градина и училище. Оказано бе съдействие и на ученици, завършили 7-ми клас в основното училище в с. Ивански да кандидатстват в осми клас в училища в Шумен. Всички успешно завършили седми клас ученици продължават образованието си в гимназия.

Образователните медиатори, както и доброволците преминаха през обучение по теми от пет модула: педагогика, психология, работа на терен, работа с родителите и начална компютърна грамотност.

Виж повече

Здравен медиатор от общността – гаранция за успех

2017-07-14

От април 2017 в с. Ивански в района на Програма ЗОВ в Шумен работи здравен медиатор. Ирина Илиева, жителка на селото, спечели конкурса, организиран по проекта. Преди да поеме работата, Ирина премина десетдневно обучение, организирано от Националната мрежа на здравните медиатори – София.

Ирина (46) е човек от ромската общност в село Ивански, завърнала се е от чужбина с амбиция да помогне за социалното включване на съселяните си. С желание, вещина и усет Ирина се вписа в екипа на проекта и активно работи на терен: за идентифицирането на конкретните проблеми на хората, разяснителни кампании по здравна култура, съдействие на нуждаещите се за равен достъп до здравни и социални услуги и помощ за хората от уязвимите групи в общуването им с институциите.  Една от амбициите на Ирина е да се пребори с ранните женитби, един сериозен проблем за ромската общност.

Двама медиатори-доброволци вече работят в Шумен, след като също преминаха обучение по проекта.

Виж повече

Активна образователна работа в района на ЗОВ в Шумен

2018-06-30

През 2018 година ремонтираната Детска градина „Пролетна дъга“ и филиалът й в Шумен бяха използвани максимално за допълнителни занимания на децата и срещи с родителите, както и пълния капацитет на пристройката за 20 деца на 5-6-годишна възраст. Броят на новите деца в детската градина е 10.

През периода януари – юни 2018 година 30 деца (от Шумен и с. Ивански) имаха допълнителни часове по български език. 25 учители бяха обучени в иновативни методи на преподаване за деца от уязвимите групи.

200 деца посетиха куклени представления заедно с български деца. Общо 116 деца има еднодневна екскурзия до исторически забележителности край Шумен.

Виж повече

Шумен - Резултати ОБРАЗОВАНИЕ

2019-08-14

Деца от 3 до 6 години в детски градини, участващи в новосъздадени групи  по Програма ЗОВ - 302

Ученици от 1 до 4 клас, участващи в новосъздадени групи по Програма ЗОВ - 239

Участници в събития - тържества, театър, кино и други културни и спортни събития – 3 082

Деца, включени в извънкласни дейности (ученически клубове, клубове с участие на ученици и родители, летни училища, екскурзии, музеи) – 1 398

Родители, участващи в срещи и консултации във връзка с образованието на техните деца – 381

Бележка: Данните се отнасят за периода 2016 – 2018 г.

Виж повече
Виж повече

Здравеопазване

Медицински прегледи в Шумен

2017-08-22

В района ни в Шумен през април 2017 започнаха планираните по проекта безплатни прегледи на млади жени и майки при общопрактикуващ лекар и АГ специалист.

„Опитваме се да помогнем на здравно неосигурени млади майки, бременни и млади семейства. Крайната ни цел е да се подобри здравният статус на уязвимите групи”, казва Людмила Андреева, координатор „Здравеопазване” в проекта.

В периода април-юни са организирани осем прегледа при общопрактикуващ лекар в ДКЦ1, партньор по проекта. Прегледани са:  млада жена и бременна, здравно осигурени  от гр. Шумен и общо 20 жени здравно неосигурени, от които 15  са бременни неосигурени и 5 млади  жени здравно неосигурени. Направени са изследвания на  15 бременни здравно неосигурени от гр. Шумен.

Прегледите при общопрактикуващ лекар продължат два пъти месечно до края на проекта през 2019 г. Планирани са безплатни профилактични прегледи за общо 300 жени и 150 деца до седемгодишна възраст.

Междувременно Семейно-консултативният център организира обучения и беседи в гр. Шумен  и с. Ивански на теми: обща здравна грамотност; подобряване на майчиното здраве и здравето на новороденото; ваксини и защо да ваксинираме децата; детска хигиена от 3 до 6 години; взаимоотношения в семейството и родителски умения. Центърът проведе и четири кампании в Шумен и с. Ивански по темите  „Здравето на децата зависи от нас“ и „Запази детската усмивка“.

Картографирането, което върви в района, открои няколко сериозни проблема: големият процент здравно неосигурени лица; повечето от хората са безработни или работят временно; има деца, които не посещават детска градина поради липса на доходи в семейството.

Виж повече

Медицински прегледи в Шумен и Ивански

2018-06-30

Гинекологичните и общите медицински прегледи започнаха в района ни в Шумен в края на 2017, а в с. Ивански – през април 2018 година в напълно обновения и оборудван Здравен център.

Здравните кампании в периода януари – юни 2018 обхванаха 260 родители (общо 915 от началото на проекта).

Само за първите шест месеца на 2018 година 103 пациенти са преминали през общ медицински преглед, 104 жени – АГ-консултация/преглед, а 67 деца бяха прегледани от педиатър. На ромски семейства бяха раздадени 52 пакета с необходими материали за новородени.

107 души без здравни вноски са преминали през медицински преглед, организиран по Програма ЗОВ.

Виж повече

Шумен - Резултати ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

2019-08-14

Общи медицински прегледи, извършени от общопрактикуващите лекари и педиатри и скрининги – 613

Специализирани медицински прегледи, вкл. гинекологични прегледи – 252

Медицински тестове - вкл. ХИВ, сифилис, PAP – тестове (цитонамазки), кръвни тестове за кучешки  тения – 85

Здравни консултации (вкл. здравна  медиация) – 153

Поставени вътрематочни спирали - 4

Бенефициенти на информационни кампании и събития, групи за здравна подкрепа на жени и младежи  - 1 783

Бележка: Данните се отнасят за периода 2016 – 2018 г.

Виж повече
Виж повече

Овластяване и култура

Баланс между училищните занимания и извънкласните форми

2017-07-03

Първата половина на 2017 екипът в Шумен организира серия атрактивни извънкласни форми. 100 деца посетиха на театрални постановки и имаха незабравим ден в конезавода „Кабиюк“ край Шумен. 150 деца се насладиха на емоционално шоу за 1 юни – Ден на детето. Резултатът е много добър баланс между учебна и извънкласна дейност, спомагаща за обогатяване на познанията и формиране на социални умения у децата и учениците за общуване и поведение в среда, различна от ежедневната.

Над 500  души участваха Шумен и с. Ивански в отбелязването на 8 април, Гергьовден  и 24 май–Деня на славянската писменост и култура.

В събитията активно участваха медиаторите.

Виж повече
Виж повече
Христина Баева

Ръководител на проекта

Главен експерт „Училищно и извънучилищно образование” в отдел „Образование, наука и развитие” на Община Шумен. С висше педагогическо образование и дългогодишен професионален опит в организацията, управлението и контрола на дейностите в сферата на средното образование. Работи по редица проекти и програми.

Йорданка Димитрова

Координатор Образование

Старши експерт „Предучилищно образование и личностно развитие” в отдел „Образование, наука и развитие” на Община Шумен. С висше образование в областта на Предучилищна педагогика и Публична администрация. С богат опит в сферата на предучилищното образование и възпитание на подрастващите.

Людмила Андреева

Координатор Здравеопазване

Медицински специалист към Общински здравен център за информация, консултации и образование. С висше образование – магистър по психология, социален педагог и полувисше образование – специалист по акушерство. Опит в област здравно образование.

Снежана Петкова

Администратор и PR

Сeкретар на Общинският съвет по наркотични вещества в Общински здравен център за информация, консултации и образование. С висше педагогическо образование – магистър и професионална квалификация по специалност ”Журналистика” .

Христина Хаджидимитрова

Счетоводител

Главен експерт „Бюджет и човешки ресурси“, отдел „Бюджет и човешки ресурси” в Община Шумен. С висше икономическо образование „Счетоводство и контрол”.

Василина Кънчева

Координатор по Закона за обществени поръчки

Адвокат, регистриран в Шуменска адвокатска колегия. Работи по граждански договор с Община Шумен за правно обслужване.

Стоян Стоянов

Координатор по Строително-монтажни работи

Инвеститорски контрол, отдел “Утройство на териториите и строителство” в Община Шумен. Притежава богат опит и знания в областта на поддръжката, обновяването и осъвременяването на интериора на различни обекти.

Виж повече

Община Шумен

Община Шумен работи по серия проекти и програми, които целят подобряването на живота  и социалната интеграция на различни групи. Общината изпълнява и различни програми за временна заетост, в които са наети хора от ромски произход и от други уязвими групи.

По официални данни от последното преброяване през 2011 г. населението на Област Шумен наброява 180 528 души. 13 847 души са се самоопределили като роми. Ромите са трети по численост след българския и турския етнос.

4 042 души в Община Шумен са се самоопределили като роми, но по неофициалнни данни броят им е по-голям.

Виж повече

Детска градина „Пролетна дъга“

Детска градина "Пролетна дъга" е открита през 1988 година в близост до квартали с компактно ромско население. Има две филиални групи на ул.”Северна” № 16.  Посещавана е от близо 150 деца от различни общности на възраст от три до шест години. Педагозите прилагат иновативни подходи в работата с родителите от различните етноси.

Базата на детската градина позволява създаването на нова група, като по този начин ще бъдат приобщени деца, непосещаващи да момента градината. За това ще спомогнат също летни и уикенд училища, разнообразни извънкласни форми, както и изграждането на спортна площадка в двора на училището, което се планира по Програма ЗОВ.

Виж повече

Обединено училище „Хр. Ботев”, с. Ивански

Училище със 158 годишна история. В него учат 156 деца от първи до осми клас, предимно от ромски произход. По Програма ЗОВ ще работим с учениците от началния етап. 13 са учителите, които ще бъдат ангажирани по проекта.

В рамките на ЗОВ ще бъде ремонтирана пристройката към основната сграда. Предвижда се изграждането на три зали, които ще се използват като учебен център за провеждане на „наваксващи“ и „уикенд“ училища, както и за работа с родителите. Там ще е и работното място на помощник-учителя.

Към основната училищна сграда ще бъде изградена нова пристройка с медицински кабинет за педиатър и санитарни възли.

Чрез проектните дейности ще се повишат  образователните резултати на учениците, техните способности и умения за общуване и обогатяване на общата им култура.

Виж повече

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” е основан през 1971 година. Предлага обучения по хуманитарни, природни, математически, педагогически и технически науки. Структурата на университета включва пет факултета (в Шумен), един колеж (в Добрич) и един департамент (Варна). В Шуменският университет се обучават в редовна и задочна форма над 7 000 студенти. В него работят 390 преподаватели, от които 64 професори, 137 доценти, 38 доктори на науките, 228 доктори.

Експерти от Университета ще бъдат ангажирани с обучението на педагогически кадри от детската градина и училище „Хр. Ботев”- с.  Ивански, както и с обучението на помощник-учители и доброволци от ромската общност. В практическите занятия за групата на помощник-учителите като треньори ще вземат участие и представители на ромската общност.

Виж повече

Диагностично-консултативен център – Шумен

„ДКЦ І – Шумен” ЕООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ в центъра на града. Разполага със специализирани кабинети, клинична лаборатория, микробиологична и паразитологична лаборатория, както и модерна апаратура. Всички специалисти в центъра имат договор със Здравната каса.

По проекта в Центъра ще се извършват гинекологични прегледи на жени, бременни жени, здравнонеосигурени и осигурени млади майки, имунизации и диагностика на деца, които се нуждаят от педиатрична грижа или друга медицинска помощ.

Виж повече

Семейно-консултативен център Шумен

Семейно-консултативният център Шумен е отворен в края на  2011 г. като местна дейност на Община Шумен и функционира с финансовата и методическата подкрепа на УНИЦЕФ - България. Центърът предлага интегрирана социално-здравна мобилна услуга за уязвими семейства с деца в риск от маргинализирани групи и ромски общности.

Целевите групи на Центъра са рисковите общности, живеещи в социална изолация в крайна бедност със специален фокус върху децата в риск и техните семейства.

 В екипа на Центъра има социални работници и сътрудници, психолог и медицинска сестра. Във филиала в Община Венец работят социален работник и социален сътрудник.

Виж повече