Регион Шумен

Проектът на Община Шумен за социалното включване на роми и други уязвими групи „Взаимодействието с общността - фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция“ е фокусиран върху трите квартала на Шумен „Млада гвардия”, „Еверест” и „Витоша”, както и в съседното село Ивански, в който има компактно ромско население. Дейностите в проекта са насочени към образование и здравеопазване, основни проблеми в интеграцията на ромите и другите уязвими групи.

По официални данни от последното преброяване през 2011 г. населението на Област Шумен наброява 180 528 души, като ромският етнос е трети по численост след българския и турския. Като роми се самоопределят 13 847 души.

Самоопределилите се като роми в Община Шумен са 4 042 души, както и една четвърт от близо 1500-те жители на село Ивански. По неофициални данни обаче броят им е повече.

Проблемите на тази общност са сериозни и се задълбочават с времето. Има голяма безработица и много млади семейства търсят работа в чужбина. Според анализи на образователните институции в общината много млади роми показват незаинтересованост за своето образование и не тръгват на училище. Много от тези, които тръгват, не говорят добре български, натрупват неизвинени отсъствия, трудно се справят с учебния материал и постепенно отпадат от училище. Проблем е, че родителите – в голямата си част са неграмотни, не стимулират и мотивират децата си да ходят на училище. С времето шансовете на тези деца за социална и трудова реализация все повече намаляват.

В гр. Шумен и в с. Ивански има деца в задължителна предучилищна възраст, както и по-малки, които не посещават детска градина. Така по-късно те се оказват неподготвени за постъпване в училище. Част от проблема е свързан с липсата на капацитет в детските градини. Проектът ни планира ремонт на помещенията в Детска градина „Пролетна дъга”, което ще даде възможност да бъде сформирана нова детска група за 18 деца от близките квартали.

Ремонти се планират и в Основно училище „Хр.Ботев” в с. Ивански, където от първи до осми клас учат 156 ученици, предимно от ромски произход. Около 50% от тях не владеят добре български и имат ниски оценки в училище, а 25% не посещават редовно учебни занятията. И в двете сгради на училището се ползват външни тоалетни, няма зала за провеждане на родителски срещи, културни събития и празници. Училището няма медицински кабинет и медицинско обслужване.

Основната ни работа обаче ще бъде насочена към обхващането и задържането на повече деца в детската градина и в училището. С общо 331 деца и ученици ще реализираме планираните дейности през тригодишния период на проекта, като ще се опитаме да достигнем до повече хора в общността чрез образователните ни медиатори. Ще използваме нови форми като „летни училища”, „наваксващи училища”, „уикенд училища” и допълнителни занимания.

Важна част от дейността ни е и работата с родителите. Поставяме си за цел да работим поне с 200 родители в „Училище за родители”.

Над 60% от ромското население в община Шумен са здравно неосигурени и това е проблем за тяхната профилактика и лечение. Ситуацията се дължи на ниската здравна култура на тези хора, породена от бедността и необразоваността им. Проектът ще работи и в тази посока, като ще подобрим и възможностите за здравни услуги. Предвиждаме ремонт на двуетажна сграда в с. Ивански. В момента там има само един кабинет на общопрактикуващ лекар, тъй като останалата част на сградата е непригодна. С обновяването на сградата повече бременни и млади майки ще могат да посещават лекар за прегледи и ваксинации на децата си. За това ще помогнат действащите двама и един новоназначен здравен медиатор за селото.

За приобщаването на ромите в обществото планираме серия от културни събития, за които се насочваме към самата им общност, както и към останалата част от населението: театрални постановки, концерти и спортни състезания.

Проектът започна през октомври 2016 г. и се очаква да приключи през април 2019 г. Общата му стойност е 723 656 лв., като 533 682 лв. е швейцарското съфинансиране, Община Шумен ще работи по проекта в партньорство с Шуменски университет „Епископ Константин Преславси”, Детска градина „Пролетна дъга”, Основно училище „Хр.Ботев” – с. Ивански, Диагностично-консултативен център 1 – Шумен и Семейно-консултативен център - Шумен.

Свалете информация за работата по Програма ЗОВ в Шумен
Виж повече

КАКВО ПРАВИМ В ШУМЕН

ОБРАЗОВАНИЕ

      Предучилищно образование

          Изграждане на материална база за сформиране на нова група за деца от 3 до 6 години в детската градина „Пролетна дъга“ – изграждане и обособяване на занималня, предверие пред спалнята, спалня, санитарен възел – умивални и тоалетни, съблекалня за деца, офис за храна, коридори – голям и малък, стая - гардероб с реквизит за занимания по интереси, стая за родители на втори етаж, стая за медицинското лице на ІІ етаж, стълбище към централен вход, изграждане на спортна площадка. разширение, изолация, подмяна на входни врати, ПВЦ – прозорци, подови настилки, В и К, ремонт на тоалетни – детски и за възрастни и освежаване на стени във филиалите на детската градина на обща стойтост – 117 631 лв.

 • Ремонт на филиала на детската градина и прилежащите площи в кв. „Еверест”, с цел създаване на по-добри условия за занимания и отдих на децата.
 • Занимания с деца, невладеещи български език, съвместни извънкласни дейности с деца, родители и учители – „летни и уикенд училища“.
 • Обучение на педагогически кадри и родители.
 • Кампании и работа на терен чрез здравни медиатори, помощник - учители, наставници и доброволци от ромската общност за по-добро обхващане на децата в предучилищна подготовка и за оказване на подкрепа на родителите за подобряване на грижата за децата.

 

Начално образование

 1. Ремонт на Основно училище „Хр. Ботев“ - с. Ивански и подобряване на пристройката към основната сграда. Изграждане на пристройка със санитарни възли и медицински кабинет към основната училищна сграда.
 2. Занимания с ученици от 7 до 10 г. за по-добро ниво на владеене на български език и повишаване на образователните резултати по основни учебни предмети.
 3. Обучение на педагогическите кадри за прилагане на принципите на интеркултурното образование като фактор за изграждане на стимулираща ученето и постиженията учебна и възпитателна среда в училище.
 4. „Училище за родители“ ще работи за мотивацията на родителите за по-активно участие за образованието и възпитанието на децата им.
 5. „Уикенд училища“ – за развитие и изява на творческите способности на децата, родители и учители.

 

            Средно образование

 • Консултации с родителите, за чиито деца има риск да отпаднат от училище –  в трите шуменски квартала „Млада гвардия“, „Еверест“ и  „Витоша“ в гр. Шумен, както и в с. Ивански.

 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 • Обновяване и ремонт на здравна служба в село Ивански;
 • Безплатни профилактични прегледи деца, жени и млади семейства без здравни осигуровки в гр. Шумен и с. Ивански – общо 300 жени и 150 деца от 0 до 7 години;
 • Обучение на един здравен медиатор за с.Ивански;
 • Идентифициране на децата, които не са имунизирани и насърчаване на родителите за извършване на имунизации – кварталите в Шумен „Млада гвардия“, ”Еверест” и ”Витоша”, както и в с. Ивански;
 • Кампании сред ромските родители за здравната профилактика и здравни грижи – 15 кампании в Шумен и с. Ивански.
 • Безплатни гинекологични прегледи на жени без здравни осигуровки в гр.Шумен и с. Ивански – минимум 200 жени;
 • Консултации и предоставяне на информация за жени в репродуктивна възраст  - в Шумен и с. Ивански – минимум 200 консултации;
 • Профилактични прегледи за жени, бременни, млади майки и деца.
 • Осигуряване на безплатни контрацептивни средства за нуждаещи се от   кварталите „Млада гвардия“, „Еверест ” и .„Витоша” в Шумен, както и в с. Ивански;
 • Здравни обучения за млади хора и родители от трите шуменски квартала и с. Ивански.

Виж повече
Христина Баева

Ръководител на проекта

Главен експерт „Училищно и извънучилищно образование” в отдел „Образование, наука и развитие” на Община Шумен. С висше педагогическо образование и дългогодишен професионален опит в организацията, управлението и контрола на дейностите в сферата на средното образование. Работи по редица проекти и програми.

Йорданка Димитрова

Координатор Образование

Старши експерт „Предучилищно образование и личностно развитие” в отдел „Образование, наука и развитие” на Община Шумен. С висше образование в областта на Предучилищна педагогика и Публична администрация. С богат опит в сферата на предучилищното образование и възпитание на подрастващите.

Людмила Андреева

Координатор Здравеопазване

Медицински специалист към Общински здравен център за информация, консултации и образование. С висше образование – магистър по психология, социален педагог и полувисше образование – специалист по акушерство. Опит в област здравно образование.

Снежана Петкова

Администратор и PR

Сeкретар на Общинският съвет по наркотични вещества в Общински здравен център за информация, консултации и образование. С висше педагогическо образование – магистър и професионална квалификация по специалност ”Журналистика” .

Христина Хаджидимитрова

Счетоводител

Главен експерт „Бюджет и човешки ресурси“, отдел „Бюджет и човешки ресурси” в Община Шумен. С висше икономическо образование „Счетоводство и контрол”.

Василина Кънчева

Координатор по Закона за обществени поръчки

Адвокат, регистриран в Шуменска адвокатска колегия. Работи по граждански договор с Община Шумен за правно обслужване.

Стоян Стоянов

Координатор по Строително-монтажни работи

Инвеститорски контрол, отдел “Утройство на териториите и строителство” в Община Шумен. Притежава богат опит и знания в областта на поддръжката, обновяването и осъвременяването на интериора на различни обекти.

Виж повече

Община Шумен

Община Шумен работи по серия проекти и програми, които целят подобряването на живота  и социалната интеграция на различни групи. Общината изпълнява и различни програми за временна заетост, в които са наети хора от ромски произход и от други уязвими групи.

По официални данни от последното преброяване през 2011 г. населението на Област Шумен наброява 180 528 души. 13 847 души са се самоопределили като роми. Ромите са трети по численост след българския и турския етнос.

4 042 души в Община Шумен са се самоопределили като роми, но по неофициалнни данни броят им е по-голям.

Виж повече

Детска градина „Пролетна дъга“

Детска градина "Пролетна дъга" е открита през 1988 година в близост до квартали с компактно ромско население. Има две филиални групи на ул.”Северна” № 16.  Посещавана е от близо 150 деца от различни общности на възраст от три до шест години. Педагозите прилагат иновативни подходи в работата с родителите от различните етноси.

Базата на детската градина позволява създаването на нова група, като по този начин ще бъдат приобщени деца, непосещаващи да момента градината. За това ще спомогнат също летни и уикенд училища, разнообразни извънкласни форми, както и изграждането на спортна площадка в двора на училището, което се планира по Програма ЗОВ.

Виж повече

Основно училище „Хр. Ботев”, с. Ивански

Училище със 158 годишна история. В него учат 156 деца от първи до осми клас, предимно от ромски произход. По Програма ЗОВ ще работим с учениците от началния етап. 13 са учителите, които ще бъдат ангажирани по проекта.

В рамките на ЗОВ ще бъде ремонтирана пристройката към основната сграда. Предвижда се изграждането на три зали, които ще се използват като учебен център за провеждане на „наваксващи“ и „уикенд“ училища, както и за работа с родителите. Там ще е и работното място на помощник-учителя.

Към основната училищна сграда ще бъде изградена нова пристройка с медицински кабинет за педиатър и санитарни възли.

Чрез проектните дейности ще се повишат  образователните резултати на учениците, техните способности и умения за общуване и обогатяване на общата им култура.

Виж повече

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” е основан през 1971 година. Предлага обучения по хуманитарни, природни, математически, педагогически и технически науки. Структурата на университета включва пет факултета (в Шумен), един колеж (в Добрич) и един департамент (Варна). В Шуменският университет се обучават в редовна и задочна форма над 7 000 студенти. В него работят 390 преподаватели, от които 64 професори, 137 доценти, 38 доктори на науките, 228 доктори.

Експерти от Университета ще бъдат ангажирани с обучението на педагогически кадри от детската градина и училище „Хр. Ботев”- с.  Ивански, както и с обучението на помощник-учители и доброволци от ромската общност. В практическите занятия за групата на помощник-учителите като треньори ще вземат участие и представители на ромската общност.

Виж повече

Диагностично-консултативен център – Шумен

„ДКЦ І – Шумен” ЕООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ в центъра на града. Разполага със специализирани кабинети, клинична лаборатория, микробиологична и паразитологична лаборатория, както и модерна апаратура. Всички специалисти в центъра имат договор със Здравната каса.

По проекта в Центъра ще се извършват гинекологични прегледи на жени, бременни жени, здравнонеосигурени и осигурени млади майки, имунизации и диагностика на деца, които се нуждаят от педиатрична грижа или друга медицинска помощ.

Виж повече

Семейно-консултативен център Шумен

Семейно-консултативният център Шумен е отворен в края на  2011 г. като местна дейност на Община Шумен и функционира с финансовата и методическата подкрепа на УНИЦЕФ - България. Центърът предлага интегрирана социално-здравна мобилна услуга за уязвими семейства с деца в риск от маргинализирани групи и ромски общности.

Целевите групи на Центъра са рисковите общности, живеещи в социална изолация в крайна бедност със специален фокус върху децата в риск и техните семейства.

 В екипа на Центъра има социални работници и сътрудници, психолог и медицинска сестра. Във филиала в Община Венец работят социален работник и социален сътрудник.

Виж повече