Регион Монтана

Проектът „Комплексен подход за ромско включване в Община Монтана“ е в съотвествие  със Стратегията на Общината за интеграцията на ромите и другите социално уязвими групи. Екипът на ЗОВ работи основно в двата ромски квартала на Монтана - «Кошарник» и  «Огоста» – Монтана, както и в с. Габровница и отчасти в съседните  Вирове и Безденица.

Ромската общност в кв. «Кошарник» наброява 2916 души, като близо 1000 от тях са на възраст до 18 години. По експертна оценка в квартала има около 550 домакинства, около 150 от които живеят в  къщи извън регулация.

Квартал «Огоста» е вторият ромски квартал на територията на Монтана с 1337  роми по актуални данни на Община Монтана, като близо 350 от тях са на възраст под 18 г. Част от обитателите му живеят в социална изолация. В квартала няма здравен и образователен център.

Габровница е най-голямото село в Община Монтана с население от 1196 души (по данни от края на септември 2016), от които 335 са деца. Селото, както и съседните Вирове и Безденица са с най-голяма концентрация на роми на територията на селските райони в общината. Село Габровница се явява своеобразен естествен център за услугите за деца и родители в района и поради факта, че в него са разположени средищното основно училище и детската градина. В ОУ «Св. св. Кирил и Методи» се обучават 188 деца, като само три от тях са от български произход.

Липсата на здравни и образователни центрове на трите места затруднява достъпа до образование, профилактика и здравни грижи за ромите, които живеят там.  Това е препятствие пред тяхната интеграция. Затова и усилията на екипа на проекта са насочени към решаването на тези проблеми.

Предвижда се през следващите три години да бъде построена нова сграда на Целодневна детска градина № 8 „Пролет” в монтанския квартал “Кошарник”, където живее компактно ромско население. Непосредствено до нея ще бъде ремонтирана сградата на  Здравно-консултативния център. Тук, както и в двете ремонтирани помещения на Общинския медицински център - Монтана ще има повече лекарски кабинети и стаи за здравните медиатори. В сградата на кметството в с. Габровница ще бъдат обособени помещения за срещи на родители и деца. Ремонтираната сграда ще поеме профилактиката и медицинската грижа и за двете съседни села Вирове и Безденица.

Проектът има интегриран подход: инфраструктурните подобрения на здравни и образователни заведения се допълват с работа за подобряване на началното образование, включване на  ромски деца в детска градина, обучение на учители, достъп до първични медицински услуги за роми, превантивна здравна работа, медиаторска работа в здравните и образователни сфери. Работим да компенсираме пропуските в обучението на ромските деца чрез допълнителни занимания, стремим се все повече деца да започнат да ходят на детска градина, както и да създадем условия за интегрирането на ромските деца след четвърти клас в десегрегирани училища, да решаваме най-съществените проблеми на детското и майчино здраве.

Насочили сме се основно към най-уязвимите от уязвимата група - деца на възраст от три до 10-11 години от двата монтански квартала и трите села, техните родители и семейства, млади хора, здравно неосигурени роми.

Общата стойност на проекта по ЗОВ в Монтана е близо 2 милиона и 600 хиляди лева.  Партньори на Община Монтана в изпълнението му са Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в Монтана, Детска градина 8 „Пролет” в кв. «Кошарник»- Монтана, Националната мрежа на здравните медиатори, Общински медицински център – Монтана, Детска градина 5 „Дъга” – Монтана и Народно читалище „Звезда 2007” – Монтана.
 

Свалете информация за работата по Програма ЗОВ в Монтана
Виж повече

КАКВО ПРАВИМ В МОНТАНА

ОБРАЗОВАНИЕ

През 2016 в Община Монтана започнахме изграждането на детска градина в ромския квартал «Кошарник». Това ще е първата новопостроена детска градина на територията на Обищната през последните 40 години.

Акцент в работата по компонент Образование е подобряване на мотивацията за обучение, посещаемостта и образователните резултати на децата в ЦДГ №5 „Дъга“, ЦДГ № 8 „Пролет“, ОУ „Георги Бенковски” – кв. “Кошарник”, Първо ОУ “Св. св. Кирил и Методий” и Шесто ОУ “Любен Каравелов” – Монтана, ОУ «Св. св. Кирил и Методи»– Габровница. Това ще е задача на четиримата новоназначени образователни медиатори – представители на ромската общност, които ще работят с децата и техните родители, както и на съветника по интеграционните дейности.

За да се повиши капацитетът на проектните екипи по компонент „Образование“ и да работят ефективно  за образователна интеграция те ще преминат през обучения.

Предвижда се още:

- допълнителна работа с деца, които не покриват изискванията на държавните образователни стандарти. В нея ще бъдат обхванати: всички ромски деца в детските градини на възраст от 3 до 4 години. Допълнителни занятия ще се провеждат и с децата в предучилищна възраст /5-6 г./, които подлежат на задължително обучение. Допълнителна работа за подобряване на знанията на учениците в училище /от първи до четвърти клас/, които срещат трудности в училище;

- Извънкласни и извънучилищни дейности на учениците в училище /1-4 кл./;

- Лятно училище за учениците, завършили 4-ти клас в кв. «Кошарник», чиято цел е да  ги подготви за преминаване на обучение в по-горен етап в училищата в Монтана;

- Работа с родителите с цел повишаване на родителския им капацитет и мотивацията им да осигуряват присъствието на децата си в училище;

- Назначаване на образователни медиатори.

 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Общината ще ремонтира сгради за два здравно-консултативни центрове – в монтанския квартал «Огоста» и в с. Габровница. Центровете ще са в близост до или в ромските махали, защото е установено, че ромите по-често и редовно посещават лекар, интересуват се за профилактични прегледи, ако те са в непосредствена близост до тях. Здравното образование и превенция, както и медицинските прегледи ще са предимно за деца и младежи и за млади майки и семейства. Центровете ще бъдат оборудвани ще бъдат според съвременните медицински стандарти.

За здравна превенция и ваксинопрофилактиката ще се разчита на здравните медиатори и медицински професионалисти от Общинския медицински център. Картографирането ще се извърши от професионални социолози с помощта на медиаторите.

Дейности на здравните медиатори:

 • Назначаване и обучения на здравни медиатори;
 • Картографиране и идентифициране на случаи, по които здравните медиатори и здравни специалисти ще фокусират вниманието си;
 • Обучения и консултации с медицински професионалисти и други заинтересовани страни на територията на община Монтана за работа в ромска общност;
 • Здравни кампании за подобряване информираността на уязвимите групи с фокус роми по отношение на здравна превенция;
 • Работа с подрастващи и младежи от ромската общност по отношение на здравна превенция – здравно образование в кварталите;
 • Работа с родители с фокус жени по отношение здравна превенция, майчино и детско здраве, предоставяне на услуги към ромските общности в кварталите;

 

Дейности на Общинския медицински център:

 • Подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве с фокус ромски жени.             
  - Първични и вторични гинекологични прегледи. Ултразвуков преглед;.
  - Вземане на проби за лабораторни изследвания - микробиология, цитонамазки и др.
  - Контрацепция;
 • Подобряване на майчиното и детско здраве чрез предлагане на услуги за здравнонеосигурени бременни жени и прегледи на новородени и деца в ранна детска възраст.
 • Осигуряване на профилактични прегледи за превенция на социално значими заболявания на здравнонеосигурени роми:
  - Превенция на рак на маточната шийка;  
  - Рак на гърдата;
  - Социално значими заболявания - сърдечно-съдови болести и диабет.

Виж повече

Образование

Напредък с образователните дейности в Община Монтана

2016-11-01

В рамките на Програма ЗОВ в Монтана бяха назначени десет нови учители в две училища и две детски градини, които провеждат допълнителни извънкласни занятия. Целта е децата да наваксат пропуски в учебния материал и знанията си по български език.
Учителите работят с децата и за развитие на комуникативните и социалните им умения.

Според педагозите вече е видима ползата от допълнителната работа с 97 деца на възраст от три до шест години. Напредък има и при по-големите 35 ученици на възраст между седем и десет години, за които бяха организирани допълнителни занимания по български език.

Лятно училище през 2016 помогна за създадането на интерес и мотивация у ромските деца да продължат образованието си в десегрегираните училища в града. Организирани бяха беседи с 23 четвъртокласници от ОУ «Георги Бенковски». Децата посетиха Пето СОУ «Христо Ботев» и Осмо СОУ «Отец Паисий» в Монтана, музейни и други обекти в града.

Екипът на ЗОВ в Монтана полага усилия да убеди ромските семейства в предимствата на общественото предучилищно възпитание и ползите от него, за да запишат децата си в детски градини. С родителите на отрасналите деца се работи за насърчаване на успешното участие в учебно-възпитателния процес в основните училища.

За 47 семейства бе организирано обучение тема «Трудно ли е да си родител, лесно ли е да си дете? Стилове на възпитание». Предстоят дискусии с тях върху актуални проблеми на семейното възпитание.

Виж повече

Нова детска градина в кв. Кошарник – Монтана

2016-09-01

Със започналото през лятото на 2016 изграждане на новата сграда на ЦДГ № 8 «Пролет» в кв. «Кошарник» ще се подобри значително достъпът на деца на възраст между три и шест години до предучилищно образование, както и подготвеността им за училище.

Новата сграда се изгражда на мястото на нерегламентирано сметище. Предвижда се тя да поеме децата, които в момента се обучават в старата детска градина, която не отговаря на съвременните изисквания.

В новата сграда на децата ще бъде осигурен не само достъп до обучение и възпитание, допринасящо за социализацията им, но уютна и приятна за занимания среда. Децата ще могат да посещават градината, без да се налага да пътуват до града, което ще мотивира родителите да ги изпращат редовно детската градина. Това е критично важно за пет- и шестгодишните деца, за които е задължително присъствието в подготвителните групи. Подготвеността им за първи клас е от значение за адаптацията им в смесени училища в града.  

Планираната работа с родителите в новата градина ще има значителен принос за задържането на децата, както и да ги мотивира да продължат и в начално училище.  Сградата ще поема три групи на целодневна организация и една полудневна група с общо около 100 деца.

В новата постройка ще има и зала за извънкласни и извънучилищни дейности, работа с родители, общностни срещи, празници и други събития. Новата детска градина в «Кошарник» очаква да бъде завършена през февруари 2017.  

Виж повече
Виж повече

Здравеопазване

Здравни информационни кампании в Монтана

2016-11-03

За повишаване чувствителността и информираността на ромската общност за здравна профилактика с фокус върху детското и майчино здраве са раздадени около 350 информационни материали в ромските квартали на Монтана «Кошарник» и «Огоста», както и в с. Габровница.

Здравните медиатори са консултирали 99 роми със здравни и социални проблеми. Разяснителната работа за профилактика на заболяванията и потребността от спазване на имунизационния календар е последвана от имунизация на 62 деца и юноши. Здравна профилактика е предоставена на около 150 жени от местата, където проектът работи.

Специално внимание е отделено от здравните медиатори на 24 бременни жени. В дейностите по проекта са обхванати 13 многодетни семейства, с които е обсъдена контрацепцията и използването на противозачатъчни средства.

Виж повече

Картографиране на ромите с цел здравна превенция

2016-10-13

Събирането на актуална и достоверна информация за здравния статус на ромските семейства се осъществява чрез картографирането, което започна през месец октомври 2016 с помощта на Националната мрежа на здравните медиатори и експерти социолози.

При социологическите анкети, организирани в ромските квартали на Монтана и в с. Габровница, ще станат ясни изложените на рискови фактори роми и ромите със сериозните социално-значими заболявания.

Благодарение на събраната емпирична информация, ще се набележат адекватни мерки за подобряване на здравните грижи за населението.

Виж повече

Първи стъпки в здравното медиаторство в Монтана

2016-10-21

Шестима здравни медиатори бяха избрани, за да работят в Монтана за подобряването на здравната култура и улесняването на достъпа до здравеопазване на ромите в района.

Трима нови здравни медиатори бяха обучени и сертифицирани в Медицинския университет – София в рамките на партньорството на Програма ЗОВ с Националната мрежа на здравните  медиатори.

Непрекъснато се работи за повишаване на компетентността на медицинските професионалисти за работа в ромска общност. Те вече участваха в семинар за семейното планиране, репродуктивното здраве и контрацепцията, в обучение за провеждане на каргографиране и в дискусионен форум на тема «Ранните бракове в контекста на превенция на трафика на хора".

Предвидени са и надграждащи обучения и анализ на постиженията или пропуските в работата им, за да могат здравните медиатори да работят по-ефективно с целевата група.

Виж повече

Изцяло ремонтиран медицински център в с. Габровница, Монтанско

2016-11-03

През 2016 година бе направен основен ремонт на Здравно-консултативния център в сградата на кметството с. Габровница и кабинетите в Общински медицински център.

Центърът в Габровница ще поеме медицинската грижа и за двете съседни села Вирове и Безденица.

Предстои оборудването на кабинетите в «Общински медицински център – Монтана“ ЕООД. Медицинските специалисти ще работят  в оборудваните кабинети  за подобряване здравето и здравното образование на жителите на кв. “Огоста”.

Очакванията са, че близостта на двата здравни центъра до местното население ще мотивира хората да търсят своевременно лекарска помощ.

В центровета са обособени кабинети на общопрактикуващ  лекар и акушер-гинеколог, манипулационна и кабинет на здравния медиатор.

Виж повече
Виж повече
Тони Тодоров

Ръководител на проекта

Директор на Комплекс за социални услуги в Монтана. В него са обединени Кризисен център за деца жертви на трафик и насилие и Център за обществена подкрепа, който предлага социални услуги в общността по: превенция на изоставянето на деца; превенция на насилието и подкрепа на деца, жертви на насилие; превенция на отклоняващо се поведение; превенция на отпадането от училище; реинтеграция на деца живеещи в институция; приемна грижа и осиновяване.
 

Тони Тодоров е бил е старши експерт по интегрирано обучение, специални училища и домове за отглеждане и възпитаване на деца, лишени от родителска грижа в Регионалния инспекторат по образованието – Монтана. В този период натрупва опит в областта на образователната интеграция на деца и ученици от различен етнически произход.
 

Тодоров работи с деца от различни етноси и като възпитател и директор на Дома за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа в с. Георги Дамяново, област Монтана. Има богат опит в работата по проекти.
 

Тони Тодоров е магистър по начална училищна педагогика и по социална педагогика от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” - гр. В. Търново.

Александър Герасимов

Координатор "Образование"

 

От 1999 г. Александър Герасимов е директор на дирекция «Хуманитарни дейности» в Община Монтана, която осъществява политиките на общината в сферата на образованието, културата, здравеопазването, спорта, социалните дейности, вероизповеданията, интеграцията на малцинствата и младежките дейности.
 

Александър Герасимов е ръководил екипите на много проекти в това число и свързани с десегрегация в образователната система, организация на културни и спортни събития по повод 8 април – Международен ден на ромите.
 

В продължение на седем години е бил директор на VIII СОУ “Отец Паисий” – Монтана, а преди това – преподавател по математика. Магистър по математика от Шуменски университет  „Константин Преславски”. Защитил е Втора професионално-квалификационна степен, завършвайки «Мениджмънт на образованието» в Централния институт за усъвършенстване на учители.

Д-р Валерия Тодорова

Координатор "Здравеопазване"

 Д-р Тодорова е Главен експерт здравеопазване в Община Монтана от 2000 г. Тя отговаря за медицинските специалисти в детските ясли, детските градини, училищата и здравните медиатори. Реализира дейности, свързани с политиката по здравеопазване на Община Монтана.
 

Преди постъпването си в администрацията е била педиатър в Детско поликлинично отделение и ординатор в Детско отделение към МБАЛ „Д-р Ст. Илиев” – Монтана.
 

Д-р Тодорова се е дипломирала в Медицинска академия – София, през 1983 г. Завършила е специализация по детски болести (педиатрия) и квалификационен курс по здравен мениджмънт.

Веселин Лаков

Съветник по интеграционните дейности

Веселин Лаков е основател и председател на Народно читалище «Звезда 2007» - Монтана. Той има солидна практика в неправителствения сектор. Работил е в Проект «Права на човека» (1996 – 2006 г.). Участвал е в проекти  по процеса за десегрегация, както и за съхраняване на културната идентичност на ромския етнос.
 

В момента работи като отговорник «Спомагателни дейности» в Общинско предприятие «Чистота».
 

Веселин Лаков е завършил ВНВУ «Васил Левски» - Велико Търново.

Петър Цветанов

Координатор за Националната мрежа на здравните медиатори

Петър Цветанов е координтор по проекта към Националната мрежа на здравните медиаторир патньор по проекта в Монтана.  Председател е на Управителния съвет на Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори” и учредител на организацията, която е в основата на развитието и утвърждаването на тази професия в страната.
 

Цветанов придобива квалификацията си през 2005 г. в обучение по проект „Подобряване достъпа до здравни грижи на ромски жени и деца”. Той има близо десет години практика като здравен медиатор - първоначално в Община Вълчедръм, от 2012 година - в Община Монтана.
 

Бил е координатор по компонент “Здравеопазване”  за Област Монтана на проект „Здравна промоция и оптимизиране на профилактичните програми  по майчино и детско здравеопазване” – 2008/2009г. по програма „ФАР 2004”.

Нели Василева

ПР и комуникации

 

Нели Василева е главен експерт «Култура и вероизповедания» в Община Монтана. Работила е като журналист и програмен мениджър в регионални печатни и електронни медии в Монтана и Враца, а също и като пиар сътрудник на Общински съвет – Монтана. Има практически опит в работа и управление на проекти. Обучител е по журналистика.
 

Нели Василева е завършила Факултета по начална и предучилищна педагогика и  Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ «Св. Климент Охридски», както и следдипломна специализация «Връзки с обществеността и реклама» във ФЖМК. Изучавала е и специализация по културология.

Виж повече

Община Монтана

Населението на Община Монтана според данни от последното преброяване на населението  през 2011 г. наброява 53 856 души. Основеният етнос е българският, следван от ромския. Самоопределилите се към ромската етническа общност в Община Монтана са 7,3 на сто. Делът на ромската общност е по-висок от средния за страната.


На територията на град Монтана има два сегрегирани квартала с компактно ромско население  - кв. «Кошарник» и квартал «Огоста». В села като Габровница, Вирове и Доктор Йосифово относителният дял на ромското население е много висок.

 

Община Монтана целенасочено провежда интеграционни политики. Официален документ, който регламентира основните аспекти на тази дейност, е Планът  за действие на Община Монтана за подкрепа на интеграционните политики, приет през 2013 г. и актуализиран през 2015 г. Той  е създаден въз основа на Националната стратегия на Република България  за интегриране на ромите (2012-2020). Приоритетните  сектори в плана са: образование, здравеопазване, жилищни условия, социално включване и заетост, върховенство на закона и недискриминация,  култура.

Виж повече

Детска градина 8 „Пролет” – кв. «Кошарник»

Детска градина 8 “Пролет” в квартал “Кошарник” – Монтана е открита през 1982 година. В момента в нея се обучават около 80 деца от ромски произход,  обединени в две целодневни групи и една полудневна. Високата раждаемост в квартала и несъответствието на сградата й със съвременните стандарти обуславя нуждата от по-просторна сграда.

От началото на 2010 год. към Детска градина 8 “Пролет” има два филиала – “Слънце” - с. Габровница, и “Звездица” - с. Безденица. Във филиал “Слънце” се обучават пътуващите от с. Вирове деца.

Мисия на детската градина, мотивираща усилията на педагогическата колегия, е да превърне детската градина в желано и любимо място за децата, където те получават сигурност и условия за развитие на заложбите и за получаване на равен шанс за реализация на децата билингви.

Виж повече

Детска градина 5 „Дъга”

Детска градинa 5 „Дъга“ подчинява работата си на основната цел да се утвърди като образователна институция, осигуряваща равен достъп до образование на децата от различен етнически произход. Тя предлага интегрирарано обучение на деца от български и ромски етнос за покриване на държавните образователни стандарти и успешно училищно обучение.

Педагозите успешно работят с деца-билингви, деца със задържане в интелектуалното развитие, общото физическо развитие и с говорни проблеми, както и с деца със специално образователни потребности и настанени в приемни семейства.

Детска градина 5 “Дъга” е изпълнявала редица проекти.

Виж повече

Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“

Първо основно училище “Св. Св. Кирил и Методий” е най-старото училище в Монтана, създадено непосредствено след Освобождението. В него се обучават 520 ученика от  45 – членен учителски колектив. Сред възпитаниците му са ромските деца от квартал “Огоста” и от с. Долно Белотинци. От началото на учебната 2016 – 2017 г. то се сля с Шесто ОУ “Любен Каравелов”.

Училището използва оптимално възможностите на алтернативното финансиране по национални и оперативни програми, за да осъвремени материалната среда и да направи училищния живот по-привлекателен за децата. Училището има оборудвани два мултимедийни кабинета, две интерактивни дъски, актова зала, модерно озвучаване, народни носии и костюми, три занимални за дейности по интереси.

Виж повече

Общински медицински център – Монтана

медицинска помощ. В структурата му работят 12 лекари с различни профилни специалности. Центърът е общинско дружество.

По проекта на ЗОВ в Монтана Центърът ще осигури квалифицирани медици – общопрактикуващи лекари, акушер-гинеколози, педиатри и интернисти. Лекарите ще работят  в изградените и оборудвани за целта лекарски кабинети  по списък на нуждаещите се, предоставен от здравните медиатори и график, предварително съгласуван с тях и Община Монтана.

Виж повече

Национална мрежа на здравните медиатори

Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“ е учредено на 23 април 2007 г. Постоянните усилия на членовете на мрежата и успешната работа на здравните медиатори на терен доведоха до превръщането й в най-голямата неправителствена организация в България, чиито членове ежедневно работят на терен сред уязвимите общности.

Основните цели на Мрежата са да подпомага и улеснява достъпа до здравни и социални услуги за всички, които са в неравностойно положение; да подобри качеството на здравните и социалните услуги в България; да повиши здравната култура на етническите малцинства в неравностойно положение и информираността на гражданите по отношение на здравната система; да развие и утвърди европейските практики и подходи за улесняване достъпа до здравни услуги за групите в неравностойно положение и да създаде и развиване на нови, по-качествени услуги в областта на медиаторството.

Съществен акцент в дейността на Мрежата е обучението и непрекъснатото повишаване на квалификацията на здравните медиатори.

Виж повече

Народно читалище „Звезда 2007” – Монтана

Народно читалище «Зора 2007» е едно от най-младите читалища в Община Монтана. То работи с населението на квартал «Огоста». Мисията му е да работи за съхраняване на културната идентичност на ромския етнос, да сплотява общността и да допринася за интеграцията й.

Читалището развива художествена самодейност, организира срещи с писатели и общественици от ромски произход.

Акцент в календара на дейностите му е честването на ромските празници.

Виж повече