Изводи от семинар за обмяна на добри практики за ранно детско развитие

2017-03-22

TEST

 

От 28 февруари до 1 март 2017 в Русе се състоя семинар за обмяна на добри практики и знания в областта на ранното детско развитие за подобряване на достъпа до качествени грижи и занимания в детските градини. Срещата беше организирана от Програма ЗОВ (Здраве и образование за всички).

Участваха експерти в областта на ранното детско развитие и образование от общините-партньори по ЗОВ, директори и учители от детски градини, както и партниращи неправителствени организации, представители на общините Тунджа, Севлиево и Търговище и на детските градини от тези градове реализирали добри практики. Опит от приключили и предстоящи проекти споделиха  представители на Министерството на образованието и науката (МОН) и Министерството на труда и социалната политика, УНИЦЕФ и отдела на МОН, който ръководи фондовете на Eвропейското икономическо пространство (ЕИП). Всички презентации можете да свалите от този линк.

Изводи и научени уроци от първата обмяна на добри практики по Програма ЗОВ?

Презентациите на проектите по Програма ЗОВ са генерирали интерес за проследяване на ефектите от прилагането на добрите практики и модели и очаквания на следващ етап участниците в обмените между общините да научат какви са били трудностите при прилагането на представените практики и как са отчитани резултатите от тях, сочи доклад, който представя обратна връзка от 25-ма участници в семинара и отразява основни наблюдения, изводи и научени уроци. Налице са и очаквания за представяне в много по-голяма степен на партньорствата, които общините имат с НПО за реализиране на интеграционните политики и приноса за тяхното изпълнение на съвместната работа с неправителствените организации по Програма ЗОВ.

При други подобни обмени може да се помисли и за акцент върху примери от реалната практика по Програма ЗОВ, които са дали добри резултати.

Сред препоръките на участниците е да се осъществят учебни посещения в образователни институции или услуги на място, където да се видят постиженията и да се усети средата и атмосферата на работа, след което да се пристъпи към обсъждане.

За част от общините интерес би представлявала и информация относно съществуващи подходи и техники в областта на преподаването в мултикултурна среда.

Макар обменът на добри практики в областта на включването на родителите и на цялата ромска общност в образователния процес да е оценен като много полезен до момента, повишаването на квалификацията за работата с родителите и местната общност остава сред целите на екипите като важна предпоставки за по-успешна образователната интеграция.

Обобщение за резултатите от първата обмяна на добри практики по Програма ЗОВ вижте от от този линк

 

Още резултати в това направление

Обновяване на детска градина „Ален мак“ в с. Звездец

2016-09-15

 От септември 2016 година 25 деца посещават цялостно обновената целодневна детска градина  "Ален мак" в с. Звездец. Сградата представлява едноетажна постройка с частичен сутерен с обща площ 327 кв м.

Направена бе топлоизолация, подменен бе покривът, монтирана бе изцяло нова инсталация за топла вода и отопление. Изградени бяха площадки за игра, инсталирани са модерни детски съоръжения за игра, дворът бе озеленен. Градината има ново оборудване и обзавеждане - нови детски легла, гардеробчета, шкафове, маси, столове и скамейки.

В рамките на проекта планирахме ремонт на детската градина в Звездец, но работата се оказа почти равностойна на ново строителство, защото необходимите промени бяха огромни – нов покрив, нова стоманена плоча за основа, ремонтирана топлинна инсталация. Старата сграда, недопустима като структура за възпитание и пребиваване на 5-6 годишни деца, беше де факто заменена с нова модерна детска градина.

Нова сграда на основно училище „Христо Ботев“ в Бургас

2016-09-30

От учебната 2016/2017 година 90 деца на пет- и  шестгодишна възраст и 55 деца на 7 и 8 години имат целодневно обучение в новоизградената пристройка за предучилищно и начално училищно образование към Основно училище “Христо Ботев“ в бургаския квартал „Победа”.  Кварталът досега не е имал детска градина, не е имало достатъчно помещения за допълнителни занимания на учениците от началните класове.

Сградата е с обща площ 870,7 кв.м. На първия етаж  са помещенията за учениците, както и физкултурният салон, с какъвто „Христо Ботев” досега не е разполагал. На втория са разположени стаите за подготвителните предучилищни групи, медицинският и методичният кабинети, кабинети за логопед и психолог, както и за работа с родители.

От екипа на проекта посетиха 150 семейства от ромски и турски произход, за да ги мотивират да изпращат децата си на детска градина и училище.